کودکان و حقوق بشر

رأی دادگاه اروپایی حقوق بشر به محکومیت رومانی در نقض حق کودک 7 ساله به رهایی از رفتار غیر انسانی و ..

دادگاه فوق در رأی صادره مربوط به  پرونده سی ای اس و سی اس علیه رومانی، دولت رومانی را موظف به رسیدگی مؤثر  به ارتکاب مجدد تجاوز به عنف به کودک پسر 7 ساله نمود و نقض مواد 3  ( ممنوعیت رفتار غیر انسانی و موهن و رسیدگی مؤثر) و 8 ( احترام به حریم خصوصی، زندگی خانوادگی و منزل)، پیمان نامه اروپایی حقوق بشر را در این پرونده محرز دانست.... ادامه مطلب

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/children/News/Courtcase1_en.asp

 

چهارشنبه 13 ارديبهشت 1391

محکومیت کنیا به نقض حقوق کودک

 002/2009 IHRDA and OSJI (on behalf of children of Nubian descent in Kenya) v Kenya,

کمیته کارشناسان حقوق و رفاه کودک آفریقا در مقام رسیدگی به شکایات فردی مطروحه علیه دول آفریقایی در پرونده فوق، نخستین رای خود را که در مارچ  ( اسفند 1389)سال2011 صادر شده بود، در 15 مهرماه سال جاری منتشر نمود. کمیته در این پرونده،  کنیا را به نقض حق کودک به رهایی از تبعیض و بی تابعیتی  و حق وی به  بهره مندی از تابعیت محکوم نمود.

جهت مطالعه متن کامل  رای مذکور به لینک زیر رجوع نمایید:

http://www.ihrda.org/wp-content/uploads/2011/09/002-09-Nubian-children-v-Kenya-Eng.pdf

شنبه 16 مهر 1390

حیطه فعالیت

در این وبلاگ، اخبار مربوط به مقالات و کتب جدید در حوزه ی کودکان، همایش ها، نشست های تخصصی، اسناد مرجع و بررسی تطبیقی مباحث حقوق کودک در گستره ی جهانی و دیگر موارد مربوطه، منعکس خواهد شد. امید است عموم علاقه مندان به موضوع، در این مهم مشارکت و هم یاری نمایند.

بایگانی مطالب

بایگانی موضوعی

پیوندهای مرتبط