شنبه 17 بهمن 1394

عدالت ترميمي از نظريه تا عملکرد

نویسنده کتاب ضمن اشاره اي کوتاه به جايگاه عدالت ترميمي در سيستم حقوقي ايران، ترديد هاي موجود در آن را پاسخ داده و در نهايت به قالبي از جايگاه عدالت ترميمي در ايران و چگونگي کاربرد موضوعات اين کتاب که غالبا موضوعات چالشي در عدالت ترميمي در همه کشور ها و از جمله در سيستم حقوقي ايران مي تواند باشد، مي پردازد.

این کتاب توسط آقای رحمان صبوحی به رشته تحریر درامده است.

برای خرید اینجا کلیک نمایید.

(0)نظرات توسط: CRIMJUSTIC
شنبه 17 بهمن 1394

عدالت ترميمي از نظريه تا عملکرد

نویسنده کتاب ضمن اشاره اي کوتاه به جايگاه عدالت ترميمي در سيستم حقوقي ايران، ترديد هاي موجود در آن را پاسخ داده و در نهايت به قالبي از جايگاه عدالت ترميمي در ايران و چگونگي کاربرد موضوعات اين کتاب که غالبا موضوعات چالشي در عدالت ترميمي در همه کشور ها و از جمله در سيستم حقوقي ايران مي تواند باشد، مي پردازد.

این کتاب توسط آقای رحمان صبوحی به رشته تحریر درامده است.

برای خرید اینجا کلیک نمایید.

(0)نظرات توسط: CRIMJUSTIC
شنبه 17 بهمن 1394

پرونده شخصيت در دادرسي اطفال و نوجوانان بزهکار با رويکردي تطبيقي به نظام عدالت کيفري ايالت کاليفرنيا

تشکيل پروندة شخصيت، که تبيين‌کنندة پيشينة فردي و اجتماعي متهم است؛ به عنوان يکي از ابزارهاي شخصي کردن کيفر، در مورد افراد زير 18 سال، متضمن شناخت بسيط و کاملي از شخصيت بزهکار، حالت خطرناک او و علل به وجود آورندة آن است که مي‌تواند نظام عدالت کيفري را در روياروئي با بحران بزهکاري اطفال و نوجوانان، احياء و اصلاح آنها توانمند سازد. نظام عدالت کاليفرنيا، با اجتناب از نگاه سرکوبگرانه، تأکيد بر جنب? مدني و پيروي از يک نظام قضائي ويژة اطفال و نوجوانان، از گزارش سوابق اجتماعي آنها جهت فردي‌سازي واکنش قانوني بهره برده و موجبات رسيدگي عادلانه را فراهم آورده است.

کتاب حاضر توسط خانم پگاه قربانی زیردهی به رشته تحریر درامده است

برای خرید اینجا کلیک نمایید

(0)نظرات توسط: CRIMJUSTIC
شنبه 17 بهمن 1394

عدالت کيفري و اطفال

 

کتاب حاضر در دو بخش تنظيم شده است و هر بخش در برگيرنده فصل ها و مباحث و چند گفتار است. به اين صورت که بخش اول کتاب به بررسي مولفه هاي رواني و رفتاري شخصيت کودک در دو فصل جداگانه مي پردازد.. بخش دوم کتاب شامل سه فصل است که مباحث مربوط به حقوق بزهکاري اطفال از مفهوم شناسي طفل و مسووليت کيفري اطفال، قواعد تفسيري حقوق کيفري اطفال ( فصل اول)، مهم ترين گونه هاي بزهکاري اطفال و تحليل دلايل اين گونه بزهکاري ها از بعد نظري و آماري (فصل دوم)، تا بررسي سيستم دادرسي اختصاصي اطفال شامل کنش گران عدالت کيفري اطفال، اصول و قواعد حاکم بر دادرسي اطفال و در نهايت، پاسخ نظام عدالت کيفري به بزهکاري اطفال و نوجوانان، در اين فصل ها مورد بررسي و توجه قرار مي گيرد.

این کتاب توسط دکترباقر شاملو تالیف شده است

برای خرید اینجا کلیک نمایید.

(0)نظرات توسط: CRIMJUSTIC
شنبه 28 شهریور 1394

عناوين مجرمانه

از ويژگي هاي اين مجموعه مي توان به موارد زير اشاره کرد؛ 1.) استخراج افعال و ترک افعالي که وصف کيفري دارند از مواد قانون و انشاء آن به زبان ساده، 2.) ايجاد رابطه منطقي و نظم حقوقي بين مواد مستخرجه، 3.) قراردادن هر يک از عناوين مجرمانه در يک دسته بندي کلي براي نمونه عناويني چون کلاهبرداري، خيانت در امانت، سرقت، چک پرداخت نشدني که همگي از خانواده جرايم عليه اموال هستند در يک فصل جاي گرفته اند. اشاره به مواد منسوخه و ارايه توضيح لازم براي بعضي از مواد که ضرورت داشته است.

کتاب حاضر توسط معاونت آموزش قوه قضاییه به نگارش درآمده و بوسیله انتشارات جنگل به چاپ رسیده است.

برای خرید اینجا را کلیک نمایید

(0)نظرات توسط: CRIMJUSTIC
شنبه 28 شهریور 1394

جرم انگاري حداکثري

يکي از مهم ترين چالش‌هاي نظام عدالت کيفري در دوران معاصر پديده نوظهور جرم انگاري حداکثري است. از آنجا که وجود قوانين بيش از اندازه در حيطه حقوق جزا مويد تحديد حقوق و آزاديهاي شهروندان از سوي هيات حاکم است به جز محدوده حقوق جزا، موضوع از ابعاد ديگري نظير حقوق عمومي و حقوق بشر نيز واجد اهميت مي‌شود. در اين کتاب نگارنده در صدد است علاوه بر بررسي موضوع با تاکيد بر حقوق ايران، در پرتو توجه به حقوق ساير نظام‌هاي حقوقي نظير آمريکا و انگليس به تحليل دلايل و مباني ظهور جرم انگاري حداکثري و راهکارهاي برون‌رفت از آن اشاره نمايد.

کتاب حاضر توسط محمد شمعی و سارا شهباز به نگارش درامده و بوسیله انتشارات جنگل به چاپ رسیده.

برای خرید اینجا را کلیک نمایید

(0)نظرات توسط: CRIMJUSTIC
شنبه 28 شهریور 1394

در آمدي بر جرم انگاري و جرم زدايي

جرم مفهومي است پرطنين,چند وجهي و سوال برانگيز براي هر انديشمند و صاحب نظر در حوزه علوم انساني.از اين رو پاسخ به اين پرسش که ((جرم چيست؟)) بسياري را به تامل واداشته است.ارائه تعريفي از جرم,به ناچار ما را با ديدگاهها و مکاتب مختلف فلسفي,حقوقي ديني جرم شناختي جامعه شناختي و روان شناختي روبه رو مي سازد.چرا که عالمان هريک از علوم مذکور با به کارگيري پيش فرض هاي ذهني مرتبط با حيطه تجربي و علمي کار خود,اين واژه را تبيين و تفسير و تعريف کرده اند.

این کتاب توسط محمد شمعی به نگارش درامده و بوسیله انتشارات جنگل به چاپ رسیده است .

برای خرید اینجا را کلیک نمایید.

(0)نظرات توسط: CRIMJUSTIC
شنبه 28 شهریور 1394

ساختارگرايي در آيين دادرسي کيفري /مورد پژوهشي: فقه شيعه و انديشه اروپايي

 کتاب حاضر با جستجو و تطبيق ساختار آيين دادرسي کيفري در نظام کشورهاي اروپايي با نظام فقهي شيعه به نتايج متعددي در خصوص وجوه اشتراک و افتراق اين دو نظام مختلف دادرسي با ساختار فکري متفاوتي رسيده است

این کتاب توسط خانم راحله سواری دهقی به نگارش درامده و توسط انتشارات جنگل به چاپ رسیده است.

برای خرید اینجا را کلیک نمایید

(0)نظرات توسط: CRIMJUSTIC
شنبه 28 شهریور 1394

ضابطان قضايي وظايف، اختيارات و مسؤوليت ها

دراین کتاب به برخی سوالات به صورت مستدل پاسخ داده میشود از جمله: 1.آيا ضابطان قضايي مي توانند در موارد مظنون شدن به يک شخص، او را مورد بازرسي بدني قرار دهند؟ 2.آيا چادر مصافرتي حريم خصوصي محسوب مي‌شود؟ 3.قانون جديد آيين دادرسي کيفري با قانون سابق در ارتباط با ضابطان قضايي چه تفاوتهايي دارد؟ 4.در صورت تصويب لايحه پليس قضايي، تکليف ضابطان قضايي چه خواهد بود؟ 5.آيا ضابطان قضايي بدون وجود احضاريه مي توانند اشخاص رابراي انجام تحقيق و بازجويي «دعوت» کنند؟ 6.آيا ضابطان در جرايم مشهود مي توانند وارد حريم خصوصي ديگران شوند؟ 7.ضابطان در چه مواردي مجاز به تيراندازي براي متوقف کردن يک شخص هستند؟8.آيا پليس افتخاري ضابط قضايي شناخته مي شود؟

این کتاب توسط دکتر صادق جعفر منش به نگارش درآمده و توسط انتشارات جنگل به چاپ رسیده است.

برای خرید اینجا را کلیک نمایید.

(0)نظرات توسط: CRIMJUSTIC
شنبه 28 شهریور 1394

نوآوري هاي قانون جديد آيين دادرسي کيفري با آخرين اصلاحات مصوب1394

کتاب حاضر در سه بخش تنظيم شده است. بخش نخست «نوآوري‌هاي مربوط به مراحل پنج گانه‌ي فرايند دادرسي کيفري بخش دوم با عنوان «نوآوري‌هاي مربوط به ساختار و صلاحيت دادگاه‌هاي کيفري»  و در بخش پاياني، با توجه به الحاق آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح، آيين دادرسي الکترونيکي، آيين دادرسي جرايم رايانه‌اي و آيين دادرسي جرايم رايانه‌اي و آيين دادرسي جرايم اشخاص حقوقي به اين قانون، بررسي بخش‌هاي مذکور و نوآوري‌هاي هر يک مورد توجه قرار مي گيرد.

این کتاب توسط دکتر محمد مصدق نوشته شده و توسط انتشارات جنگل،جاودانه به چاپ رسیده است.

برای خرید اینجا را کلیک نمایید.

(0)نظرات توسط: CRIMJUSTIC
شنبه 20 تير 1394

مجموعه مقالات همایش سازمان ملل متحد و مقابله با بی کیفری گرد آورنده : انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

در معنايي ساده به زبان حقوقي، «بي كيفري» يعني به مجازات نرسيدن آن كه جرمي را مرتكب شده است. از ديدگاه حقوق بين الملل، كه در برخي موارد نقض حقوق بشر را موجب مسئوليت كيفري مي داند، بي كيفري بدين معناست كه عاملان نقض حقوق بشر از هرگونه تحقيق و تعقيب، دستگيري و محاكمه بگريزند و به مجازات متناسب با رفتار ضد انساني خود نرسند.

فهرست:مفهوم بی کيفری در حقوق بين الملل جناب آقای دکتر علی آزمايش،موانع امحای بی کيفری دکتر ابراهيم بيگ زاده،مبارزه با بی کيفری در سرزمين های تحت ادره سازمان ملل متحددکتر امير حسين رنجبريان،صلاحيت جهانی وبی کيفری دکتر قاسم زمانی،مقابله سازمان ملل متحد با بی کيفری در قضية ترور رفيق حريریدکتر محمد رضا ضيائی بيگدلی، بی کيفری ناشی از خلا های موجود در اساسنامه دادگاه کيفری بين المللی دکترحسين مير محمد صادقی.

این کتاب توسط انتشارات انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به چاپ رسیده است.
(0)نظرات توسط: CRIMJUSTIC
شنبه 13 تير 1394

شمیم عدالت: تحلیل مفهوم عدالت و تاثیر آن بر حقوق کیفری (با تکیه بر آموزه های اسلامی)

پژوهش حاضر به بررسی مفهوم 'عدالت' در حوزه‌ی فلسفه‌ی اخلاق، سیاست و حقوق اختصاص یافته است و در بخش‌های 'جایگاه و مفهوم عدالت'، 'عدالت اجتماعی' و 'تاثیرپذیری مفهوم عدالت بر حقوق کیفیری'، مباحثی از این دست را شامل می‌شود: 'جایگاه عدالت در آیین زرتشت، یهود و مسیحیت'، 'عدالت در شریعت اسلام'، 'مفهوم عدالت'، 'عدالت در فلسفه‌ی کلاسیک'، 'عدالت در فلسفه‌ی مدرنیسم'، 'مهم‌ترین شعبه‌های عدالت اجتماعی'، 'مفهوم عدالت کیفری'، 'تاثیرپذیری مکاتب کیفری از مفهوم عدالت' و 'اصول و مبانی عدالت کیفری'.

(0)نظرات توسط: CRIMJUSTIC
دوشنبه 8 تير 1394

دادرسی عادلانه/ فریده طه /

این کتاب در 304 صفحه در یک مجلد توسط فریده طه و لیلا اشرافی ترجمه شده است و توسط انتشارات میزان به چاپ رسیده

در کتاب حاضر، پس از معرفی استانداردها و نهادهای بین المللی و منطقه ای مهم حقوق بشری در دو بخش جداگانه به حقوق افراد در مراحل قبل از محاکمه و هم چنین در طول دادرسی و محاکمه پرداخته شده است. سپس در بخش آخر، موضوعات ویژه ای از جمله؛ کودکان، اعدام  و حقوق دادرسی در شرایط اضطراری و مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیره، با توجه به مواد مربوطه مندرج در اسناد مذکور، بحث و بررسی شده  است.

برای خرید اینجا را کلیک نمایید.

(0)نظرات توسط: CRIMJUSTIC
دوشنبه 8 تير 1394

بررسی کنگره های پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل متحد «کودکان و نوجوانان در معرض خطر بزهکاری»

این کتاب در 288 صفحه در یک جلد توسط خانم فریده طه به نگارش درامده و توسط انشارا میزان به چاپ رسیده است.

یکی از بخش های مهم  سازمان ملل که در خصوص موضوعات پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران فعالیت دارد؛ کنگره های پیشگیری از جرم و عدالت کیفری می باشد که هر پنج سال یکبار در سطحی گسترده در یکی از نقاط جهان برگزار می شود.در فصل اول کتاب حاضر به نحوه مقدمات برگزاری کنگره ها، نشست ها و اجلاسهای مقدماتی منطقه ای، دستور کار، نحوه سازمان دهی و  مصوبات  کنگره ها به صورت جداگانه در هر کنگره، پرداخته شده است.فصل دوم کتاب، شامل بررسی یکی از موضوعات دستور کار کنگره ها؛ "کودکان و نوجوانان در معرض خطر بزهکاری" می باشد.

برای خرید اینجا را کلیک نمایید.

(0)نظرات توسط: CRIMJUSTIC
دوشنبه 8 تير 1394

راهنمای طراحی نظام آمار عدالت کیفری

این کتاب در هشت بخش توسط اداره آمار سازمان ملل متحد تهیه و تنظیم شده است و توسط محبوبه منفرد و الهام دربندی فراهانی ترجمه گردیده.

عناوین بخش ها :

بخش یکم: اهداف و نیازمندی­های نظام آمار عدالت کیفری،بخش دوم: الگوهای سازمانی نظام ملی آمار عدالت کیفری،بخش سوم: دامنه و محتوای نظام ملی آمار عدالت کیفری،بخش چهارم: گردآوری آمار عدالت کیفری،بخش پنجم: پردازش آمار عدالت کیفری،بخش ششم: تحلیل، ارزیابی و انتشار آمار عدالت کیفری،بخش هفتم: نقش پیمایشهای بزه­دیدگی و سایر منابع دادهای،بخش هشتم: گردآوري بين‌المللي داده‌هاي راجع به بزه و عدالت كيفري

برای خرید اینجا را کلیک نمایید

 

(0)نظرات توسط: CRIMJUSTIC
دوشنبه 8 تير 1394

عدالت کیفری کودکان و نوجوانان /تالیف دکتر نسرین مهرا/

این کتاب در 9 گفتار در یک جلد توسط انتشارات میزان به چاپ رسیده است .

عناوین گفتار ها:

گفتار اول: درآمدي بر عدالت کيفري کودکان و نوجوانان،گفتار دوم: حق كودك بر خطا كاري: مروري بر مسووليت كيفري نوجوانان بزهكار،گفتار سوم: نظام عدالت كيفري اطفال از منظر حقوق بين‌الملل،گفتار چهارم: قوانين و مقررات کيفري ايران در قبال اطفال ونوجوانان بزهکار،گفتار پنجم: نظام عدالت کيفري اطفال و نوجوانان در انگلستان و ولز،گفتار ششم: بازگشت سياست مداخله نظام كيفري در قبال اطفال بزهكار درانگلستان،گفتار هفتم: ترميمي شدن عدالت كيفري کودکان و نوجوانان در انگلستان و ويلز،گفتار هشتم: ضوابط ناظر بر دستگيري اطفال بزهکار،گفتار نهم: نهادهاي نوين نظام عدالت کيفري کودکان

برای خرید اینجا را کلیک نمایید.

(0)نظرات توسط: CRIMJUSTIC
شنبه 30 خرداد 1394

جرم شناسی پیشگیری 60رویه و راهکار برای پیشگیری از جرم

در کتاب حاضر که به قلم جناب آقای مهدی مقیمی و سرکارخانم مهدیه تقی زاده از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شده است ، نویسندگان ، استادان رونالد کلارک و جان اک سغی کرده اند جرم شناسی پیشگیری و بزه دیده شناسی علمی را با معرفی و ارایه نمونه های عملی به زبان ساده برای عموم مردم بیان کنند .

مشاهده متن کتاب

(0)نظرات توسط: CRIMJUSTIC
چهارشنبه 27 خرداد 1394

بررسی کنگره های پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل متحد «کودکان و نوجوانان در معرض خطر بزهکاری»

یکی از بخش های مهم  سازمان ملل که در خصوص موضوعات پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران فعالیت دارد؛ کنگره های پیشگیری از جرم و عدالت کیفری می باشد که هر پنج سال یکبار در سطحی گسترده در یکی از نقاط جهان برگزار می شود. در فصل اول کتاب حاضر به نحوه مقدمات برگزاری کنگره ها، نشست ها و اجلاسهای مقدماتی منطقه ای، دستور کار، نحوه سازمان دهی و  مصوبات  کنگره ها به صورت جداگانه در هر کنگره، پرداخته شده است.

برای خرید اینجا کلیک نمایید.

(0)نظرات توسط: CRIMJUSTIC
ﺳﻪشنبه 26 خرداد 1394

تاریخ عدالت کیفری میچل روت ترجمه ساناز الستی دوجلد

کتاب تاریخ عدالت کیفری ( جلد نخست ) - روت - الستی - چاپ 2 - میزان نویسنده: میچل روت

 برای خرید اینجا را کلیک نمایید 

(0)نظرات توسط: CRIMJUSTIC
ﺳﻪشنبه 26 خرداد 1394

عدالت کیفری مجموعه مقالات دکتر محمد آشوری

کتاب عدالت کیفری - مجموعه مقالات - آشوری - چاپ 1 - گنج دانش نویسنده: محمد آشوری.

برای خرید اینجا را کلیک نمایید

 

(0)نظرات توسط: CRIMJUSTIC
ﺳﻪشنبه 26 خرداد 1394

آیین دادرسی کیفری تالیف دکتر علی خالقی

کتاب آیین دادرسی کیفری که به قلم آقای دکتر علی خالقی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تحریر یافته است، به لحاظ اتکای بر تجربه سالها تدریس در دانشگاه‌های مختلف و دوره‌های آموزش ضمن خدمت قضات دادسرا، تلاشی است درخور تقدیر، از آن جهت که ضمن تلفیق نظریه و عمل، ظرایف آیین دادرسی کیفری را با قلمی شیوا و رسا، و در عین حال مستند و مستدل، در هم آمیخته است.

برای خرید اینجا را کلیک نمایید. 

(0)نظرات توسط: CRIMJUSTIC
ﺳﻪشنبه 26 خرداد 1394

کتاب «نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری»، تألیف دکتر علی خالقی

کتاب «نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری»، تألیف دکتر علی خالقی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، حاوی بیش از هزار نکته علمی و کاربردی در ذیل مواد قانون جدید، و در واقع مکمل کتاب «آیین دادرسی کیفری» ایشان است که قبلاً توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهردانش در بیست و پنج نوبت منتشر گردیده است. این کتاب ضمن ارائه متنِ کاملِ تطبیق و تصحیح‌شده قانون جدید، توضیحاتی را در قالب «نکته‌هایی» دقیق ذیل هر ماده بیان می‌دارد که به درک بهتر قانون جدید و رفع ابهامات آن کمک می‌کند. کتاب حاضر بر اساس تجربۀ حاصل از سال‌ها تدریس لایحۀ قانون جدید در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و دوره‌های آموزش ضمن خدمت قضات دادگستری تهران، و با آگاهی از ابهامات قانون و دشواری‌های عملیِ اجرای آن، تهیه شده و در واقع راهنمای علمی‌‌ـ عملی اجرای قانون است. مطالعه این کتاب، به قضات، وکلا، کارآموزان، دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و داوطلبان آزمون‌های مختلف شغلی و تحصیلات تکمیلی توصیه می‌گردد.

برای دانلود و مشاهده صفحاتی از این کتاب به صورت 
فایل PDF اینجا را کلیک نمائید.

برای خرید اینجا را کلیک نمایید.

(0)نظرات توسط: CRIMJUSTIC
شنبه 23 خرداد 1394

کتاب شناسای آیین دادرسی کیفری تالیف دکتر محمود آخوندی

کتاب شناسای آیین دادرسی کیفری تالیف دکتر محمود آخوندی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری جدید در هفت جلد توسط انتشارات دوراندیشان به چاپ رسید .

ادامه مطلب

(0)نظرات توسط: CRIMJUSTIC
شنبه 23 خرداد 1394

تحليل ماده به ماده قانون آيين دادرسي کيفري 1392 در مقايسه با قوانين سابق

در اين کتاب به تحليل ماده به ماده اي قانون و مقايسه آن با قوانين سابق پرداخته شده است.

مشاهده مطلب

(0)نظرات توسط: CRIMJUSTIC
شنبه 29 فروردین 1394

دانشنامه بزه دیده شناسی و پیشگیری از جرم رونمایی شد

این اثر ، شامل 367 مدخل در زمینه بزه دیده شناسی ،پیشگیری از جرم و پیمایش جرم است که توسط 330 استاد برجسته دنیا تالیف و منتشر شد که استادان تراز اول کشور به ترجمه و تالیف آن پرداختند.دانشنامه یاد شده در یک مجموعه دو جلدی با قطع رحلی مشتمل بر یک هزار و 680 صفحه با همکاری بنیاد حقوقی میزان به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب

(0)نظرات توسط: CRIMJUSTIC
پنجشنبه 21 ارديبهشت 1391

واکنش‌های عدالت کیفری به تروریسم

پيمان نماميان مترجم اين اثر، در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران عنوان كرد: این اثر با طرح مسايلی در چارچوب نظام بین‌المللی، راهبردهای ملل متحد در مواجهه با تروریسم را بررسی كرده است تا از اين طريق بتواند رویکرد اجرای عدالت کیفری را در مبارزه با تروریسم ارزيابي كند.

نماميان، اهمیت واکنش عدالت کیفری در مواجهه با تروریسم، نقش سیاستگذاران و قانون‌گذاران، نقش اجرای قانون، مشکلات و چالش‌های بازداشت و همچنين مسوولیت‌پذیری نسبت به عدالت کیفری و ارايه سازوکارهای نظارتی را برخي عناوين و موضوعات اين كتاب معرفي كرد.

وي در پايان گفت: این کتاب در سال 2009 از سوی دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد منتشر شد و انجمن ایرانی «حقوق جزا» مستقر در دانشگاه شهید بهشتی ترجمه آن را به من پيشنهاد كرد. چاپ نخست «واکنش‌های عدالت کیفری به تروریسم» توسط انتشارات ميزان منتشر شده است.

(0)نظرات توسط: CRIMJUSTIC
ﺳﻪشنبه 19 ارديبهشت 1391

مجموعه مقالات حقوق کیفری بین المللی؛ فرآیند، نظریه ها و چشم اندازها

 

مجموعه مقالات حقوق کیفری بین المللی؛ فرآیند، نظریه ها و چشم اندازها 

زیر نظر: دکتر نسرین مهرا

در قسمتی از مقدمه این کتاب آمده است: «یکی از موضوعاتی که در قالب یک حوزه مطالعاتی حقوقی اهمیت و البته علاقمندان بسیاری یافته است، حقوق کیفری بین المللی یا حقوق بین المللی کیفری است. حقوق کیفری بین المللی ترکیبی از قواعد حقوقی در دو حوزه حقوقی متفاوت است؛ حقوق بین الملل و حقوق کیفری داخلی. گرچه حقوق کیفری بین المللی وابسته به حقوق بین الملل بوده و منابع و سازوکارهای خود را از حقوق بین الملل می گیرد، با این حال برای ارائه تعریف از جرم چاره ای جز توسل به قواعد حقوق کیفری داخلی ندارد. این اعتماد و وابستگی به سادگی با توجه به یکی از جرایم شناخته شده در عرصه بین المللی بر ما آشکار می شود. به عنوان نمونه جرم انگاری «دزدی دریایی» را می توان به وضوح پدیده ای ناشی از تلاش حقوق بین الملل عرفی و کنوانسیون های بین المللی (بویژه کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد 1982) دانست. با این حال مفهوم دزدی دریایی به عنوان یک جرم بین المللی زمانی معنا پیدا می کند که بسیاری از مفاهیم و حق ها در عرصه بین المللی مورد بررسی قرار گیرند. از جمله این مفاهیم و حق ها، حق آزادی دریانوردی در دریاهای آزاد و یا صلاحیت کشور صاحب پرچم است که حقوق بین الملل آنها را معنا کرده و هویت می بخشد. بدین ترتیب شناختن و بررسی جرایم بین المللی نظیر دزدی دریایی و یا سایر جرایم، بدون شناسایی حقوق و تعهدات افراد و سازمان ها در عرصه بین المللی و ضمانت اجراهای عدم انجام تعهدات امکان پذیر نیست. بر این اساس صرف بررسی اجزای جرم، آن گونه که در حقوق کیفری داخلی بررسی می شود، کمکی به شناسایی ماهیت و قواعد حاکم بر جرایم بین المللی نخواهد کرد و علاوه بر آن شناسایی حقوق و تعهدات بین المللی نیز امری ضروری و لازم است. از سوی دیگر تاثیر متقابل حقوق کیفری بین المللی و حقوق کیفری داخلی کشورها را می توان از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داد. دیدگاه نخست که نشانگر تاثیرپذیری حقوق کیفری بین المللی از حقوق کیفری داخلی است را می توان به این صورت نشان داد که اصول پذیرفته شده حقوق کیفری که در عرصه داخلی با کمتر بحث و چالشی مواجه هستند و نیز اصول و فرایند دادرسی کیفری که اساساً در حقوق داخلی کشورها شکل گرفته است، می تواند مبنایی برای استفاده در رسیدگی به جرایم بین المللی باشد. شاهد این سخن نیز اساسنامه های محاکم بین المللی است که نه تنها از ایده های حقوق کیفری داخلی الهام می گیرند، بلکه در راستای اجرای آنها نیز ابزارهای حقوق داخلی، همچون زندان ها، را به خوبی به خدمت می گیرند. اما دیدگاه دوم عرصه تاثیرگذاری حقوق کیفری بین المللی بر حقوق کیفری داخلی است که ایده های مربوط به جرم انگاری را به وضوح و سادگی به حقوق داخلی کشورها تزریق می کند. این فرایند تاثیرگذاری که رو به سوی حقوق داخلی کشورها دارد در بسیاری از موارد در قالب تعهدات دولت ها در عرصه بین المللی نمود می یابد و در برخی از موارد نیز دولت ها در راستای همگامی و همراهی با دیدگاه های بین المللی به پذیرش برخی مفاهیم و راهکارها تن در می دهند. نمونه این تاثیرات را می توان تلاش دولت ها برای پذیرش نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی به عنوان جرم در عرصه حقوق داخلی خود به تبعیت از اسناد بین المللی، بویژه اساسنامه رم، دانست. همچنین تلاش صورت گرفته توسط کشورها پس از صدور قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل جهت جرم انگاری تروریسم، نمودی از این توجهات و تاثرات است که پیروان و طرفداران بسیاری یافته است.

نویسندگان و مترجمان (به ترتیب حروف الفبا) عبارتند از: اردبيلي، محمدعلي- اسدی، لیلا سادات- آقامیرسلیم، مرضیه سادات- آقایی جنت مکان، حسین- بيگ‌زاده، ابراهيم- رضوی فرد، بهزاد- رهامی، محسن- ساعد، محمدجعفر- سبحانی، مهین- رضوانی، سودابه- سیدزاده ثانی، سید مهدی- عالی پور، حسن- عبدالهی، محسن- کارگری، نوروز، مجتبی اصغریان، مهرا، نسرین- میرشمس شهشهانی، مائده- میرمحمد صادقی، حسین- نظری‌نژاد، محمدرضا- یکرنگی، محمد. M. Cherif Bassiouni- José Luis de la Cuesta- Helmut J. Epp- Wayne Morrison- Steven W. Becker- Reynald Ottenhof.

 

(0)نظرات توسط: CRIMJUSTIC
یکشنبه 6 شهریور 1390

جرم شناسی بالینی

مدير گروه حقوق دانشگاه بين‌المللي امام خميني(ره) درباره كتاب «جرم‌شناسي باليني» گفت: اين اثر راهكارهاي برخورد با فرد بزهكار را از منظر جرم‌شناسي باليني دربر دارد.

محمدعلي بابايي، مولف كتاب جرم‌شناسي باليني، در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، با بيان اين مطلب اظهار داشت: جرم‌شناسي در يك طبقه‌بندي كلي به دو دسته جرم‌شناسي نظري و جرم‌شناسي عملي يا كاربردي تقسيم مي‌شود. جرم‌شناسي باليني يكي از شاخه‌هاي اصلي و پايه‌اي جرم‌شناسي عملي محسوب مي‌شود.

وي ادامه داد: در اين كتاب، شيوه برخورد جرم‌شناسي باليني با شخص بزهكار مانند شيوه برخورد كلينيك و درمانگاه با شخص بيمار عنوان شده است؛ به اين معنا كه وقتي شخص مرتكب به جرم با حكم مرجع قضايي به تحمل كيفر محكوم مي‌شود، جرم‌شناسي باليني براي اصلاح اين شخص، همان مراحل درمانگاهي و كلينيكي را پيشنهاد مي‌كند. در اين شيوه، نخست بايد شخص بزهكار پذيرش و سپس علت ارتكاب جرم تشخيص داده شود. آنگاه راهكار كاربردي براي اصلاح و تربيت فرد بزهكار تجويز مي‌شوند و در پايان به كنترل و ملاحظه آثار و نتايج تجويزها و راهكارهاي ارايه شده در رفتار بزهكار پرداخته خواهد شد.

بابايي با اشاره به اهدف تاليف اين اثر تصريح كرد: با توجه به اين كه اكثر منابع علمي كشورمان در حوزه علم جرم‌شناسي، جنبه ترجمه و اقتباسي از منابع كشورهاي خارجي‌اند، بر خود واجب دانستم كتابي را به زبان فارسي بنويسم كه برگرفته از تجربيات كشورهاي ديگر همراه با بومي كردن آنها در داخل كشور باشد كه در نهايت اين اثر با عنوان «جرم شناسي باليني» به رشته تحرير درآمد.

مدير گروه حقوق دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره) افزود: اين كتاب در دو بخش اصلي تنظيم شده است. در بخش نخست، تولد جرم‌شناسي باليني و تكامل آن در بسترهاي مختلف علمي بحث شده و به دليل اين كه در سال‌هاي اخير، محور اساسي جرم‌شناسي باليني يعني مفهوم حالت خطرناك و اصلاح و تربيت بزهكار با چالش‌هايي مواجه شده است، در بخش دوم اين كتاب، بحران و تحول جرم‌شناسي باليني را بررسي كرده‌ام.

وي عنوان داشت: در مباحث پاياني بخش دوم اين نوشتار، ديدگاه‌هاي جديد و تدابير نوين جرم‌شناسي باليني براي اصلاح و تربيت بزهكار ارايه شده‌اند.

استاديار دانشگاه بين‌المللي امام خميني(ره) در پايان گفت: دانشجويان رشته حقوق به ويژه دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتراي رشته حقوق جزا و جرم‌شناسي و پژوهشگران امور حقوقي و قضايي به ويژه دستگاه‌هاي مجري احكام كيفري، مخاطبان اين كتاب را تشكيل مي‌دهند.

(0)نظرات توسط: CRIMJUSTIC
شنبه 7 خرداد 1390

جایگاه رکن روانی در مسؤولیت کیفری

در جهان هستي انسان تنها مخلوق خداوند است كه از موهبت عقل برخوردار مي‌باشد، موهبتي كه وي را اشرف مخلوقات ساخته است. مجازات دنيوي و البته اخروي انسان در قبال جرایم و معاصي ارتكابي به اين خصيصه اختيار وي و امكان انتخا‌بگري او بازمي‌گردد.

بر اين اساس قضات، وكلا و در مجموع حقوقدانان فردا، هنگامي كه در كلاس درس امروز حقوق جزا حاضر مي‌شوند هر جرم را واجد سه عنصر قانوني، مادي و رواني مي‌يابند، و آنگاه كه مسؤوليت كيفري را تجميع مجرميت با قابليت انتساب تشخيص مي‌دهند به اهميت ركن رواني در انتساب مسؤوليت كيفري واقف مي‌گردند.

كتاب «جايگاه ركن رواني در مسؤوليت كيفري» كه به اهتمام آقاي دكتر مهدي مؤمني عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور تهيه شده است مجموعه مقالاتي است كه براي همايش علمي دانشگاه پيام نور استان سمنان ارسال و پس از ارزيابي، از ميان حدود صد مقاله انتخاب شده است.

عناوين و نام نويسندگان مقالات به اين شرح است:

1- نقش اراده در مسؤوليت كيفري/ دكتر سيددريد موسوي‌مجاب

2- نقش عوامل هُشيار و ناهُشيار در ارتكاب جرم/ دكتر علي‌اصغر احمدي

3- عنصر رواني جنايات بين‌المللي/ دكتر اميرمسعود مظاهري

4- بررسي عنصر رواني در جرايم ناشي از عمليات ورزشي/ دكتر نادر شكري

5- فلسفه اگزيستانسياليسم و حقوق كيفري/ دكتر مهدي مؤمني

6- جايگاه انگيزه در علوم كيفري/ محسن لعل عليزاده

7- جايگاه و مصاديق عنصر رواني جرايم متصديان امور پزشكي/ محمد آرميده

8- نيت، بعد رواني اعمال عبادي و مجرمانه انسان/ طاهره برناكي

9- مجانين در قانون اقدامات تأميني مصوب 1339/ محمد باقري، محسن لعل عليزاده

10- مسؤوليت كيفري بيماران رواني/ ابوذر علي اكبري سفيد داربن

11- جنون و آثار آن در حقوق كيفري ايران/ محمود درويش ترابي

12- بررسي فقهي - حقوقي جنون/ ليلي جهان‌بين

13- مسؤوليت كيفري مجانين/ حسين مهدوي، ولي شيرپور

14- تفسير ماده 51 قانون مجازات اسلامي/ حسن شيباني، حسين شيباني

15- انواع اختلالات رواني و جرايم ارتكابي ناشي از آن از ديدگاه جرم‌شناسي/ ولي شيرپور، حسين مهدوي، مراد نصيري

16- بررسي اجمالي چالش‌هاي مقررات جزايي ايران در مقوله بيماران رواني/ طيبه عباسي

17- بررسي رابطه فراشناخت، خودپايي با سلامت رواني در زندانيان / هيمن محمودفخه

18- بررسي رابطه بين اعتياد، جرايم جنسي، مشكلات تحصيلي و حوادث رانندگي با اختلال كم‌توجهي و بيش‌فعالي/ زيبا برقي ايراني

19- بررسي تأثير اعتياد به مواد مخدر بر عنصر رواني جرم و مسؤوليت‌كيفري/ مرضيه سادات آقاميرسليم

20- رابطه اسكيزوفرني و پارانويا با جرم/ ليدا وحيدي مطلق

21- مقايسه ميزان هيجان‌طلبي و خطرپذيري در دختران فراري و عادي/ فرزانه رمضاني

22- مطالعه تطبيقي مسؤوليت كيفري و مسؤوليت سازماني با رويكرد رفتاري/ دكتر محمدمهدي جلالي، ابوالفضل روحاني

(2)نظرات توسط: CRIMJUSTIC
شنبه 7 خرداد 1390

راهبرد، شماره 58، بهار 1390، بخش ويژه بررسي هاي حقوقي

فهرست مقالات منتشره در نشريه :

 

   1 : مفهوم قلمرو در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: مرز جغرافيايي/بي مرزي عقيدتي

   خليلي، محسن

كليد واژه: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مرز/قلمرو، انقلاب اسلامي ايران، خبرگان قانون اساسي 1358، قلمرو جغرافيايي، بي مرزي عقيدتي

   2 : ساخت جزاير مصنوعي در خليج فارس از منظر حقوق بين الملل محيط زيست 

   عباسي اشلقي، مجيد

كليد واژه: خليج فارس، جزاير مصنوعي، حقوق درياها، محيط زيست، مناطق دريايي

   3 : نقش مجالس قانونگذاري در فرآيند سياستگذاري، به سوي يک الگوي نظري 

   سينايي، وحيد – زماني، سميه

كليد واژه: مجالس قانونگذاري، سياستگذاري، ساختار، کنشگر

   4 : امنيت حقوقي به مثابه شرط تحقق امنيت قضايي

   ويژه، محمدرضا

كليد واژه: امنيت حقوقي، امنيت قضايي، شفافيت، برايت، اعتماد مشروع، حق هاي مکتسبه

   5 : تحولات رژيم بهره برداري از منابع مشترک نفت و گاز درياي مازندران

   شريعت باقري، محمدجواد – جهاني، فرخزاد

كليد واژه: رژيم حقوقي درياي مازندران، منابع نفت و گاز درياي مازندران، جانشيني دولت ها، توسعه مشترک

   6 : بررسي مشکل زيست محيطي درياچه اروميه از منظر حقوق بين الملل محيط زيست

   سليمي تركماني، حجت

كليد واژه: حقوق بين الملل محيط زيست، تالاب هاي بين المللي، درياچه اروميه، کنوانسيون رامسر، ارزيابي آثار زيست محيطي، ويژگي هاي اکولوژيکال

   7 : نظريه هاي مويد حق: نظريه برابري گراي کانتي

   رحماني، زهره

كليد واژه: نظريه هاي مويد، نظريه هاي کانتي، نظريه برابري گرا، نظريه حق، کرامت انساني، فاعليت اخلاقي

   8 : ارزيابي دکترين «مسووليت حمايت» در بحران دارفور سودان

   جباري، منصور - حاضروظيفه قره باغ، جليل

كليد واژه: اتحاديه آفريقا، حقوق بشر، سازمان ملل متحد، دارفور، دکترين مسووليت حمايت، مداخله بشر دوستانه

   9 : ناسازواري عدالت و صلح در ديوان کيفري بين المللي در پرتو پرونده عمرالبشير (سودان)

   سواري، حسن

كليد واژه: بي کيفري، شوراي امنيت، ديوان کيفري بين المللي، صلح، عدالت

   10 : ويژگي هاي جرم انگاري در پرتو اسناد و موازين حقوق بشر

   شمس ناتري، محمدابراهيم - ابوالمعالي الحسيني، سيد وحيد - علي زاده طباطبايي، زهراسادات

كليد واژه: جرم انگاري، حقوق بشر، ضرورت، شفافيت

   11 : تعهد بانک ها به حفظ اسرار مشتريان و عمليات تبديل دارايي ها به اوراق بهادار

   زارع، علي – جمالي، جعفر

كليد واژه: تعهد حفظ اسرار بانکي مشتريان، تبديل به اوراق بهادار کردن، حريم خصوصي، امنيت اطلاعات، تعهد ضمني

   12 : بررسي عوامل موثر بر صيانت فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران

   حسن بيگي، ابراهيم

كليد واژه: فرهنگ، صيانت فرهنگي، جامعه پذيري، کنترل اجتماعي، نهادي سازي، تبادل فرهنگي، هجوم فرهنگي

   13 : سياست هاي کلي برنامه پنجم توسعه و الگوي امنيتي جمهوري اسلامي در منطقه خليج فارس (با تاکيد بر امور سياسي، دفاعي و امنيتي)

   عيوضي، محمدرحيم

كليد واژه: خليج فارس، الگوي امنيتي، برنامه پنجم توسعه، جمهوري اسلامي ايران، شوراي همکاري خليج فارس، برنامه هسته اي ايران، نظام بين الملل، کانستراکتيويسم

(1)نظرات توسط: CRIMJUSTIC