شنبه 10 خرداد 1393

حضور نمایندگان دفتر منطقه ۷ در جلسه شورای پژوهشی کمیته امداد امام خمینی

حضور نمایندگان دفتر منطقه ۷ کمیسیون حقوق بشراسلامی

در جلسه شورای پژوهشی کمیته امداد امام خمینی در تبریز