زنان و حقوق بشر

حقوق باروری و زناشویی زنان

از جمله مؤلفه هایی که  بهره مندی زنان از حق بنیادین برخورداری از بالاترین استاندارد سلامت جسمی و روحی را تامین می نماید، عبارت هستند از قدرت تصمیم گیری ایشان در خصوص تعیین تعداد فرزندان، فواصل بین بارداری، بهره مندی از مشاوره های ذی کیفیت و قابل دسترس حسب ضرورت، رایگان بهداشتی و پزشکی قبل، حین و پس از بارداری و دوران شیردهی. لذا علاقه مند ان می توانند جهت مطالعه حقوق باروری و زناشویی زنان و مطالعه تطبیقی آن در کشورهای قرن بیستم به مقاله مندرج  در لینک زیر مراجعه نمایند

http://www.123helpme.com/view.asp?id=32924

دوشنبه 27 تير 1390

نقش زنان در انقلاب ایران و چین

مقاله حاضر اذعان دارد بر این که به مرور شاهد دستاوردهایی در حوزه ارتقای برابری بین زنان و مردان در این دو کشور بوده ایم که علت آن را می توان در تلاش خود زنان و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم در طول زمان جست و جو نمود

علاقه مند ان می توانند جهت مطالعه متن انگلیسی مقاله به لینک زیر مراجعه نمایند:

http://www.bookrags.com/essay-2005/5/15/224359/297

دوشنبه 27 تير 1390

حقوق زنان در کاناد ا

علاقه مندان می توانند جهت مطالعه مهم ترین چکیده مقاله حاضر که حقوق زنان و تحولات آن را در کشور کانادا به تامل نشسته است به لینک زیر مراجعه نمایند

http://www.bookrags.com/essay-2004/5/12/21952/5947ؤ

دوشنبه 27 تير 1390

زنان در تاریخ جهان


علاقه مند ان می توانند جهت مطالعه مقالات راجع به حوزه حقوق زنان در گستره تاریخ جهان  به لینک زیر مراجعه نمایند:

http://www.womeninworldhistory.com/essays.html

دوشنبه 27 تير 1390

حقوق زنان در استرالیا

مقاله حاضر که در صدد است حقوق زنان را استرالیا به نگاهی اجمالی واگذار نماید با این مهم شروع می کند که زنان در گذشته واجد حقوق قانونی اندکی بودند به نحوی که خصوصا در کشور استرالیا، از حق رای و انعکاس نظرات سیاسی خود محروم بودند....

علاقه مند ان می توانند جهت مطالعه متن انگلیسی مقاله به لینک زیر مراجعه نمایند:

http://www.bookrags.com/essay-2005/10/12/0139/8765

دوشنبه 27 تير 1390

نظریه تفسیری شماره ( 16 ) کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با موضوع برابری زنان و مردان در بهره‌مندی از کلیه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

علاقه مندان می توانند جهت مطالعه متن سند به لینک زیر مراجعه نمایند

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/435/39/PDF/G0543539.pdf?OpenElement

پنجشنبه 23 تير 1390

نظریه تفسیری شماره( 28 )کمیته حقوق بشر با موضوع برابری حقوق زنان و مردان

علاقه مندان می توانند جهت مطالعه متن سند به لینک زیر مراجعه نمایند

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/13b02776122d4838802568b900360e80?Opendocument

پنجشنبه 23 تير 1390

نظریه تفسیری شماره( 4 )کمیته حقوق بشر با موضوع بهره‌مندی برابر زنان و مردان از حقوق سیاسی و استخدام

علاقه مندان می توانند جهت مطالعه متن سند به لینک زیر مراجعه نمایند

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/14424a74d091ad7cc12563ed0046a8f2?Opendocument

پنجشنبه 23 تير 1390

مقاوله‌نامه شماره( 100 )سازمان بین المللی کار با موضوع دستمزد برابر

علاقه مندان می توانند جهت مطالعه متن سند به لینک زیر مراجعه نمایند

http://www.ilocarib.org.tt/projects/cariblex/conventions_4.shtml

پنجشنبه 23 تير 1390

قرارداد بین المللی جلوگیری از معامله نسوان کبیره