کودکان و حقوق بشر

بیانیه سازمان بین المللی کار به مناسبت روز جهانی اقدام علیه کار کودک / 12 ژوئن مقارن با 22 خرداد ماه

بیانیه سازمان بین المللی کار به مناسبت روز جهانی اقدام علیه کار کودک
 12 ژوئن مقارن با 22 خرداد ماه

 


کار کودک تجاوز بنیادین به حقوق بشر محسوب می شود و دختران و پسران را از حق کودک بودن، دسترسی به آموزش کیفی، و امید به آینده محروم می سازد.

کار کودک در بدترین شکل خود،  کودک را در معرض کارهای خطرناک،  بردگی، و فعالیت های غیرقانونی؛ نظیر قاچاق مواد مخدر و روسپیگری قرار می دهد.

گرچه در سراسر جهان دستاوردهای قابل توجهی برای کاهش شمار کودکان کار اتخاذ شده است؛  مع لأسف هم اکنون 215 میلیون کودک به کار اشتغال داشته، و بیش از نیمی از این تعداد در بدترین اشکال کار کودک درگیر هستند.

چنانچه کار کودک در پشت درهای بسته و به دور از دید عموم صورت پذیرد، اقدام علیه کار کودک شکل بسیار دشواری به خود خواهد گرفت. از جمله شایع ترین شکل پنهانی کار کودک، کار خانگی است که در آن کودک بعضاً به دور از خانواده و اجتماع خود به کار اشتغال دارد.

بااستناد به گزارش سازمان بین المللی کار، از هر سه کودک یک کودک در زیر حداقل سن قانونی و یا در شرایطی خطرناک به کار خانگی در خانه شخص ثالث اشتغال دارد. اکثریت کارگران خانگی را دختران تشکیل می دهند و برخی دیگر از آنها نیز قربانی کاراجباری و قاچاق می باشند که داستان سؤاستفاده از آتها شیوع همگانی دارد.


به مناسبت روز جهانی اقدام علیه کار کودک، درخواست جدی خود را برای اقدام جهانی فوری در اقدام علیه کار کودک در مشاغل خانگی اعلام می کنیم.

از دولت های عضو سازمان بین المللی کار به ویژه درخواست می شود مقاوله نامه های سازمان در حوزه کار کودک و کارخانگی را به تصویب رسانده و آنها را به طور مؤثر به اجرا گذارند. دو سال قبل سازمان استانداردهای نوینی را در قالب مقاوله نامه شماره 189 و توصیه نامه شماره 201 اتخاذ نمود. اسناد مرقوم تأکید دارند به اینکه کارگران خانگی همچون دیگر کارگران از حق بهره مندی از شغل شایسته برخوردار هستند.  مقاوله نامه 189 همچنین اشعار دارد به اینکه حداقل سن قانونی برای کارگران خانگی باید منطبق با مفاد مقاوله نامه های این سازمان در حوزه کار کودک باشد.  اسناد مذکور مستلزم این است که کودکان زیر حداقل سن قانونی اشتغال، به سمت کار سوق داده نشوند. و علاوه بر این کارگران جوانی که در بالای حداقل سن اشتغال قرار دارند، باید از شرایط کاری ایمن بهره مند باشند.

دولت ها باید علاوه بر پیشگیری از کار کودک، تدابیری را با هدف حمایت از نوجوانانی که در سن قانونی کار قرار داشته و در حوزه مشاغل خانگی مشغول به کار هستند، اتخاذ نمایند. این حمایت ها مشتمل خواهد بود بر: محدود نمودن ساعات کاری ایشان، ممنوع کردن کار آنها در شب، و کاهش دادن کارهایی که به شکلی افراطی مورد تقاضاست. نیز تدابیری را با هدف  تضمین حمایت مؤثر  از ایشان در برابر کلیه اشکال  سؤاستفاده، آزار و اذیت و خشونت اتخاذ نمایند.

گرچه در روز جهانی کار کودک امسال، بر کار خانگی کودک متمرکز شده ایم، لیکن بر ضرورت پرداختن به عوامل ریشه ای کلیه اشکال کار کودکان تأکید می نماییم.

باید تضمین نماییم که کلیه کودکان به آموزش ابتدایی کیفی دسترسی داشته و دست کم تا رسیدن به حداقل سن اشتغال، مشغول آموختن هستند.

دامنه حمایت های اجتماعی ملی باید به گونه ای باشد که در پرتو آن خانواده ها قادر باشند کودکان خود را به مدرسه بفرستند، و آنها را در مواقع بروز سختی در مدرسه نگهدارند.

در جهان امروز باید تاحد امکان بر ایجاد شغل شایسته برای بالغین متمرکز شد.

پیام ما به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی اقدام علیه کار کودک عبارت است از : به هیچ بهانه ای نمی توان کار کودک، در شکل مشاغل خانگی و دیگر اشکال را، توجیه نمود

 

ترجمه: زهرا جعفری

تاریخ: خرداد 1392

کارگروه زنان و کودکان واحد تحقیق و پژوهش

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/who-we-are/ilo-director-general/statements-and-speeches/WCMS_215486/lang--en/index.htm.

    
 

 

چهارشنبه 22 خرداد 1392

حیطه فعالیت

در این وبلاگ، اخبار مربوط به مقالات و کتب جدید در حوزه ی کودکان، همایش ها، نشست های تخصصی، اسناد مرجع و بررسی تطبیقی مباحث حقوق کودک در گستره ی جهانی و دیگر موارد مربوطه، منعکس خواهد شد. امید است عموم علاقه مندان به موضوع، در این مهم مشارکت و هم یاری نمایند.

بایگانی مطالب

بایگانی موضوعی

پیوندهای مرتبط