دوشنبه 23 فروردین 1395

نگاهی گذرا به دیدگاههای حقوق بشری در لغو اعدام.

محرک اصلی موج جدید لغو مجازات مرگ توسعه حقوق بشر بین المللی بوده است که باعث ایجاد فضایی شد که با نام دموکراسی و آزادی به حمایت از حقوق شهروندان در برابر  قدرت دولت و اعمال دیکتاتوری بر عقاید توده ها میپرداخت.دیدگاهی که نه تنها بر حق حیات بلکه بر حق رهایی از مجازات های افراطی ،سرکوبگر،و شکنجه آور تاکید داشت.در این رویکرد مهمترین توجیه  مجازات مرگ که همان عقوبت مجرمان است زیر سوال میرود.در این تفکر توجیه مبتنی بر اصالت فایده که بیان میدارد هر مجازاتی که خفیف تر از جرم ارتکابی باشد نمیتواند به عنوان یک بازدارنده کلی در برابر آن عمل کند را رد میکند.آنها معتقدند این بازدارندگی تنها در صورتی قابل دستیابی است که به ناچار و قویا منجر به افزایش احتمال اعدام بی گناهان شود .اگر چه احتمال خطای انسانی یکی از محورهای مواضع حامیان لغو اعدام است اما آ« دسته از حامیان نهضت لغو اعدام که به شدت به آ« متعهد هستند معتقدند که حتی اگر سیستمی محفوظ از خطا نیز تشکیل شود باز هم نمیتوان از اعدام حمایت کرد زیرا هر شهروندی دارای حق مسلم حیات است.

تلخیص از کتاب مجازات مرگ.راجر هود –کروین هویل

ترجمه فراز شهلایی.