چهارشنبه 4 آبان 1390

منابع فارسی جهانی شدن

 

اخوان زنجانی، داریوش ، جهانی شدن و سیاست خارجی؛ تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1381.

اکهرست، مایکل ، حقوق بین‌المللی نوین، مترجم مهرداد سعیدی، تهران، دفتر خدمات حقوقی جمهوری اسلامی ایران، 1373.

اُلیت، تی.اس، دربارة فرهنگ، ترجمه حمید شاهرخ، تهران، نشر مرکز، 1369.

اندرسون، گیم؛ رابرت استون و دیگران، جهانی شدن، فرصت‌ها و چالش‌ها، ترجمه، دکتر وحید بزرگی و دکتر علی صباغیان، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی ، 1384.

بزرگی، وحید، نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران، ماجد، 1375.

بشریه، حسین ، درس‌های دموکراسی برای همه، تهران، مؤسسه پژوهشی نگاه معاصر،1387.

پروین ،خیراله ،تقریرات درسی جناب آقای دکتر ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

جعفري، محمد تقي، ترجمه و تفسير نهج البلاغه، تهران ، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، ج11، 1375 .

جهانبگلو،رامین، جهانی بودن پانزده گفتگو با اندیشمندان جهان امروز،تهران،نشر مرکز،1382.

رنگر، ان. جي.، روابط بين الملل، نظريه سياسي و مسأله نظم جهاني، فراسوي نظريه روابط بين الملل، ترجمه: ليلا سازگار، تهران،دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1382.

زنجاني عميد ، مصاحبه ، مجله حوزه ، شمارة 128 ـ 129، سال بيست و دوم، ( خرداد، تير، مرداد، شهريور) ، 1384.

سروش ، عبدالکریم ،رازدانی و روشنفکری و دینداری ، تهران، انتشارات صراط،1386.

سلیمی، حسین، فرهنگ‌گرائی، جهانی شدن و حقوق بشر، تهران، دفتر مطالعات وزارت امور خارجه ،1380.

سلیمی، حسین، نظریه‌های گوناگون دربارة جهانی شدن،تهران، نشر سمت، 1374.

سمتی،هادی ، جامعه مدنی جهانی یا ملی، اصول رویکردها و زمینه‌های شکل‌گیری آن در جمهوری اسلامی،تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378.

شریفیان، حسین ، راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، تهران، دفتر مطالعات سیاسی بین‌المللی، 1380.

شایگان،داریوش؛افسون زدگی جدید هویت چهل تکه و تفکر سیار ؛ترجمه فاطمه ولیانی، تهران، انتشارات فرزان روز ،1381.

صباغیان، علی،جهانی شدن فرصت‌ها و چالش‌ها، تهران، شرکت چاپ نشر بازرگان ، 1384.

طباطبايي، سيد محمد حسين ،  تفسير الميزان ،ترجمه: سيد محمد باقر موسوي همداني، دفتر انتشارات اسلامي، ج4، 1363.

قوام ، سید عبدالعلی ، جهانی شدن و جهان سوم، تهران،مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ چهارم، 1384.

کریستنس، گوردون و دیگران، جامعه مدنی جهانی، مترجم حسین شریفی طرازکوهی، تهران، نشر دادگستر، 1378.

مجتهد زاده، پيروز، ايده هاي ژئوپولتيك و واقعيت هاي ايراني، مطالعه روابط جغرافيا و سياست در جهان دگرگون شونده، تهران، نشر ني، 1379.

منصوری، اردشیر، جایگاه هویت فرهنگی در فرآیند جهانی شدن، قزوین ، انتشارات حدیث امروز،  1382.

مهرپور، حسین ، نظام بین المللی حقوق بشر، تهران، انتشارات اطلاعات، 1377.

نهاوندیان، محمد، ما و جهانی شدن (پیش طرح شناخت و سیاست‌گذاری)، تهران، نشر فخراکیا، 1386.

واترز، مالکوم، جهانی شدن، تهران،نشر سازمان مدیریت صنعتی،1379.

هابرماس ،یورگن، جهانی شدن در آینده دموکراسی، ترجمه کمال پولادی، تهران، نشر مرکز، 1380.

هلد،دیوید و مک گرو ،آنتونی ، جهانی شدن و مخالفان آن،ترجمه: مسعود کرباسیان،تهران،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،1382.