جمعه 6 آبان 1390

جهاني شدن ، حقوق بشر وگفتگوي تمدن ها

مقدمه 

دراين مقاله تلاش شده جهاني شدن وآثار مثبت ومنفي ناشي از آن بر حقوق بشر مطرح گردد وگفتگوي تمدن ها به عنوان عملي ترين راه حل جهت كاهش آثار منفي احتمالي درآينده براين مسئله مورد تجزيه قرارگيرد. بنابراين ابتدا مفاهيم وتعاريف جهاني شدن ، تاريخچه آن ، گروه هاي رسمي وغير رسمي كمك كننده به اين مسئله وآثار ناشي از آن مورد بحث قرارمي گيرد.پس از آن به مباني ومنابع اصلي حقوق بشر واصول جهاني پذيرفته شده آن اشاره مي گردد وسپس با طرح آثار مثبت ومنفي ناشي از جهاني شدن توسط طرفداران ومخالفان اين مسئله مورد كنكاش قرارمي گيرد. درپايان طرح گفتگوي تمدن ها به عنوان يك راه كار موثر براي كاهش اثار منفي جهاني شدن بر حقوق بشر براي تمدن هاي شمال وجنوب به طور اعم وبراي تمدن هاي جنوب به طور اخص مطرح مي گردد ودرنهايت به جمع بندي بحث پرداخته خواهد شد.
تعريف جهاني شدن 
درمورد تعريف جهاني شدن بايد گفت اينكه اين مسئله يك پديده است يا يك روند بين صاحب نظران يك تعريف واحد متفق عليه وجودندارد . بنابراين براي روشن شدن اين مفهوم بهتراست به تعاريفي كه مطرح شده به طور خلاصه اشاره شود مارتين آلبرو معتقد است (( جهاني شدن به فرايند هايي كه براساس آن تمام مردم جهان دريك جامعه واحد فراگير جهاني به هم مي پيوندند اطلاق مي شود)) (1) مانوكاستل مي گويد(( جهاني گرايي جامعه اي شبكه اي است كه درادامه حركت سرمايه داري درپهنه اقتصاد، جامعه وفرهنگ شكل مي گيرد)) (2) امانوئل ريشتر نيز (( جهاني شدن را شبكه ارتباطي متصل كننده انسان هاي پراكنده مي داند)) (3) ودرنهايت آلوين تافلر مي گويد(( جهاني شدن درعصر دانايي راهي براي انتقال كالا، خدمات وسرمايه ميان ملل است )) (4) درهمين زمينه برداشت ها وتعاريف مختلف ديگري نيز مطرح شده از قبيل – درهم ادغام شدن بازارهاي جهاني براي تسهيل جابه جايي سرمايه ، نيروي كار، كالاؤ اطلاعات وفرهنگ، - اوج سلطه گري وسلطه پذيري يا اوج پيروزي سرمايه داري – جهاني شدن رقابت بي قيد وشرط بوده كه فقير رافقير تر وغني را غني تر خواهد كرد . عصر تحول سرمايه داري براي تمام انسان هاست كه درمركز شمال وپيرامون جنوب قرارمي گيرد، درجهاني شدن نقش دولت ومرز ملي كمرنگ مي شود وشركت هاي چند مليتي وسازمان هاي بين المللي .. جاي آن را مي گيرند(5)
اگر تلاش شود تايك جمع بندي از تعاريف فوق حاصل گردد بايد گفت جهاني شدن درنتيجه گسترش ابزارهاي ارتباطي- اطلاعاتي پديد آمده كه روند جابه جايي سريع كالا، سرمايه، نيروي كار واطلاعات را فراهم كرده كه كنترل دولت بر آن عملي نمي باشدومنجر به يك فرهنگ واحد جهاني خواهد شد . به عبارت ديگر، جهاني شدن شبيه يك دستگاه مخلوط كن است كه چرخ چهار پرده اي آن يعني كالا، سرمايه يا نيروي كار واطلاعات است ودر اثر حركت سريع آن معجون فرهنگ واحد يا به بيان ديگر دهكده جهاني پديد مي آيد 
تاريخچه جهاني شدن 
ازلحاظ نظري فلاسفه ، اديان ، ايدئولوژي ها وسياستمداران از قرون اوليه بشري انديشه دولت واحد جهاني را به اشكال مختلف مطرح نموده اند . به عبارت ديگر، مسئله جهان وطني كه مي توان آن را يك نقطه كمال وشايد سرانجام جهاني شدن دانست از مسائلي بوده كه درگذشته نيز مطرح گرديده است . مثلا فلاسفه اي مانند ژان ژاك روسو-ماركس ويا رواقيون و- آرمان گرايان با طرح جهان شهر از ديد خود چنين ايده اي را مطرح نموده اند از مسائلي بوده كه درگذشته نيز مطرح گرديده است .مثلا فلاسفه اي مانند ژان ژاك روسو، - آرمان گرايان – رواقيون – ماركس با طرح جهان شهر ازديد خود چنين ايده اي را مطرح نموده اند اديان الهي يهوديت ، مسيحيت واسلام هركدام با دعوت جهاني جهت تبعيت از دين خود وجامعه آرماني موعود درپايان حيات دنيا (آمدن موسي(ع) يامهدي(عجوتشكيل حكومت الهي عادلانه ) نيز به نوعي اين ايده را مطرح كرده اند ايدئولوژي هايي مانند ماركسيسم – سوسياليسم وحتي ليبراليسم آرمان شهر هركام يك حكومت واحد جهاني است كه حداكثر رفاه وعدالت را براي بشر نويد مي دهندسياستمداراني مانند ويلي برانت ( دولت جهان شمول ) يا نهرو ويا ويلسون نيز به دولت جهاني اشاره نموده اند (6) ولي جهاني شدن را به طور رسمي اولين بار ماك لوهان دركتاب خود با عنوان جنگ وصلح دردهكده جهاني درسال 1970 مطرح كرد(7)
درزمينه جهاني شدن از لحاظ عملي سازمان ها ونهادهاي بين المللي رسمي مانند جامعه ملل، سازمان ملل متحد، گات وپس ازآن سازمان تجارت جهاني ( WTO) گام برداشتند ونيز نهاد هاوگروه هاي غير رسمي كه به طور آرام ولي قدرتمندانه حركت كرده اند، شامل 1- شوراي روابط خارجي آمريكا كه درسال 1920 تشكيل گرديد و مركب از سران مالي، سياسي، اقتصادي آمريكا مانند راكفلر ، فورد.. روساي جمهور، بانك ها، شركت هاي آمريكايي بوده كه تمام سيستم هاي كليدي امريكا دراختيار آن قرارداشته وبرنامه ريز اصلي كشور وتاثير گذار بر تمام دول عربي وشركت هناي چند مليتي وسازمانهاي بين المللي تا كنون بوده اند(8) 2- گروه بيلدربرگ 1 كه درسال 1952 شكل گرفت ومتشكل از سران وافراد ذي نفوذ اروپايي بوده وبه گروه قبل متصل مي گردد هدف اين گروه اتحاد غرب عليه هجوم شوروي سابق بوده است ونيز به دنبال تحقق صلح جهاني درپناه اتحاديه اقتصاد بين المللي گام برداشته است . تمام سران احزاب چپ ، ميانه وراست اروپا علي رغم داشتن ايدئو لوژي هاي متضاد ، نقطه مشترك آنها دستيابي به يك دولت واحد جهاني ( يا سوسياليسم يا ليبراليسم ) بوده است امروز 24 شخصيت برجسته اروپايي و15 شخصيت آمريكايي اعضاءفعال دراين گروه با ايده دستيابي به يك دولت جهاني واحد با نگرش هاي چپ وراست فعاليت مي نمايند(9)3كميسيون سه جانبه2كه درسال 1973 درژاپن شكل گرفت وبه دو گروه قبل متصل شد، اعضاآن سران وافراد برجسته مالي- اقتصادي آسيايي مي باشند كه با همان هدف جهاني شدن اقتصاد با همكاري اروپا ، آسيا وآمريكا حركت مي نمايد. هدف اصلي اين سه گروه با، پياده نمودن ايده دولت جهاني براساس اقتصاد آزاد وجابه جا يي آزادانه سرمايه، كالا، خدمات واطلاعات ارتباط وهمكاري تنگاتنگ با يكديگر مي باشد(10) ازديگر گروه هاي غير رسمي (گروه هاي غير رسمي درمسئله جهاني شدن را به اين صورت مي توان تعريف كرد كه اولا ساختار علني وآشكار جهت دستيابي به يك اقتصاد وفرهنگ جهاني نداشته اند بلكه به طور سري ومخفي چنين كاري را مي كنند . ثانيا اگر ساختارتشكيلاتي آشكار داشته اند هدف اعلاني ورسمي براي دستيابي به يك جامعه جهاني با اقتصاد وفرهنگ واحد نداشته اند، گرچه درعمل وبه طور غير اعلاني وبه طور مقطعي دراين مسير كمك مي كرده اند كمك كننده به جهاني شدن شركت هاي چند مليتي اروپايي ، آمريكايي وآسيايي مانند جنرال موتور، B P فورد I B M و توتال مي باشند . مثلا جنرال موتور درسال 1975 ، 132 ميليارد دلار وشركت فورد 100 ميليارد دلار درآمد داشته اند كه هركدام معادل درآمد ساليانه چند كشور مانند عربستان سعودي، ايران وتركيه بوده است كه اين سود نصيب كشور سهامداراصلي يعني آمريكا گرديده است (11)
آثار جهاني شدن 
اگر بخواهيم آثار جهاني شدن را به طور خلاصه اشاره نماييم ، عبارت خواهند بود از 1- وابستگي بيشتر اقتصاد كشورها به يكديگر 2- افزايش رقابت كشورها با توجه به توان هاي بالفعل وبالقوه آنها 3به چالش كشيده شدن دولت ها وتضعيف حاكميت وجانشيني سازمان هايي مثل WTO به جاي آنها 4- تقسيم كار بين المللي براساس ارزش نسبي توليد 5- پيدايش دهكده واحد جهاني با غلبه فرهنگ واحد با ارزش ها وهنجارهاي مشترك وكمرنگ شدن حوزه فرهنگ ها(12) پس از تعريف جهاني شدن وگروه هاي ذيربط دراين زمينه لازم است جهت مشخص شدن آثار آن برحقوق بشر، بحثي مقدماتي درمورد مباني حقوق بشر ارائه گردد.
مباني حقوق بشر 
اگر بخواهيم ريشه هاي حقوق بشر امروزي را كنكاش نماييم بايد آن را درمياني واصول اديان الهي،قواعد حقوق طبيعي ، اصول واهداف انقلاب انگلستان ، عهد نامه وستفالي 1648 ، منشور حقوق 1689 انگليس ، جابجايي ريشه يابي نمود. همچنين بايد به انديشه هاي سياسي قرن 16و17م مانند جامعه مدني جان لاك ، حق صيانت نفس توماس هايز، اراده عمومي مبني بر رضايت افراد ژان ژاك روسو نيز توجه نمود(13) با تاسيس سازمان هاي بين المللي نظير جامعه ملل وسازمان ملل حقوق بشر مفهوم جهان شمول يافت كه بعد از جنگ دوم سه نسل حقوق بشر جهاني مطرح گرديد .
.1.
اعلاميه جهاني حقوق بشر 1948 كه حقوق مدني سياسي بشر را 2. .مطرح كرد 
2.ميثاق بين المللي كه حقوق اقتصادي- اجتماعي – فرهنگي بشر را جهاني كرد .
3.
ميثاق هاي بين المللي مكمل كه حقوق مدني وسياسي بشر را درسطح جهان به صورت حقوق همبستگي بشر مطرح نمود ( گرچه دو ميثاق حقوق سياسي – مدني واقتصادياجتماعي- فرهنگي همزمان تصويب شدند ولي درقالب دو پروتكل بوده كه دراينجا مجزا اشاره شده است ) هرسه گروه حقوق بشر درسال 1966 درمجمع عمومي سازمان ملل تصويب شدند وكميته حقوق بشر مجمع عمومي وكميسيون حقوق بشر شوراي اقتصادي، اجتماعي درسال 1967 مامور تحقيق وتفحص گرديدند كه درصورت نقض اين حقوق توسط دولتي از اعضاءسازمان ملل ، ديگر اعضا فشار سياسي را بر دولت ناقض وارد نمايند(14)
شكايت عليه دولت نقض كننده حقوق بشر مي تواند از طريق گزارش هاي شبكه هاي گزارشگر كميسيون يعني گروه هاي كاري1 يا گزارشگران موضوعي2 وگزارشگران يا نمايندگان كشوري3 دركميسيون حقوق بشر طرح شود سپس درصورت لزوم كميسيون فرعي حقوق بشر اقدام به تحقيق وتفحص مي نمايد كه درصورت اثبات آن مسئله ابتدا درشوراي اقتصادي اجتماعي سازمان ملل طرح شده ودولت ناقض ابتدا به صورت محرمانه ودرحالت عدم تاثير پذيري حتي به طور علني به او توصيه هايي مي گردد ودر نهايت احتمال محكوميت آن وجوددارد(15دبيركل سازمان ملل درسال 1985 درمجمع عمومي اعلام كرد كه حقوق بشر جهان شمول مواردي از قبيل 1- حق برخورداري ازتعليم وتربيت 2- حق مشاركت دراداره امور فرهنگي 3- حقوق اقليت ها 4 – حقوق سنديكاها 5- حقوق خانواده ( ازدواج – طلاق – حقوق كودكان( 6 – حق آزادي عقيده وبيان ..مي باشد(16) ضمانت اجرايي حقوق بشر جهاني امروز فقط فشار سياسي مي باشد كه نتيجه سريع وكامل به دنبال ندارد اما علي رغم ضعف ضمانت اجزايي حركت جهاني حقوق بشر با عث شده است كه دولت ها حتي المقدور آنرا رعايت نمايند وآن را درقوانين داخلي ومنطقه اي خود سرايت دهند . براي مثال، حق تحصيل رايگان براي عموم مردم ، حق داشتن حداقل دستمزد، حق داشتن بهداشت، حق داشتن وكيل، حق تامين اجتماعي بيمه هاي اجتماعي) و..ازمواردي است كه درقوانين اساسي ومدني بسياري از دولت ها به رسميت شناخته شده ودرپيمان هاي منطقه اي حقوق بشر درمناطقي مانند اروپا- آمريكا- آفريقا .. مورد پذيرش قرارگرفته است (17) پس از اشاره مختصري درزمينه مباني حقوق بشر لازم است بحث شود كه جهاني شدن بر حقوق بشر چه آثار مثبت يا منفي به بار خواهد 
آورد..
آثار مثبت جهاني شدن بر حقوق بشرٍٍ 
طرفدارا ن جهاني شدن اين مسئله را يك (پروسه) روندتغيير مي نمايند كه از قرن 16 ميلادي به دنبال انقلاب صنعتي از اروپا شروع شده ومراحل تكاملي آن امروز با سرعت بيشتر يه نام جهاني شدن درحال شكل گيري است . بنابراين تمام ملت هاي شمال وجنوب چه بخواهند چه نخواهند ، اين روند تمام جنبه هاي زندگي آنهارا درنورديده وبراي آنها تحولات مختلفي را به وجودمي آورد. اما همان گونه كه دردنياي بعد از انقلاب صنعتي به مراتب شرايط زندگي وحقوق بشر بهبود يافت اين تحول سريع نيز براي جامعه بشرنويدها وآثار مثبت زندگي را درتمام ابعاد به دنبال خواهد آورد. به عبارت ديگر، اين امكان وجوددارد كه حقوق بشر مردم دولت هاي شمال به مراتب كامل تر شود ولي مردم جنوب نيز از سطح ووضع فعلي به طور نسبي شرايط بهتري را به دست آورند ودرمجموع براي جامعه جهاني بشري حقوق بهتري به دست آيد(18)دراين زمينه صاحب نظراني كه چنين ديد گاهي دارند چنين استدلال مي كنند، مثلا آقاي جيمز گراف1 مي گويد: (( جهاني شدن چهره اي انساني دارد وبراي دولت هاي جنوب بد مطلق نيست .)) (19) بيمال گوش 1 مي گويد : (( مشكلات جهاني شدن به چگونگي كنترل آن ربط دارد نه خود مسئله )) (20) فوكوياما مي گويد ( جهاني شدن جزء فطرت بشر است كه دولت هاي جنوب دربرابر آن با بيم واميد مقابله مي كنند . اميد به كسب سهم وزندگي بهتر وبيم ازاينكه سهم به دست نياورده وفقير شوند. او تاكيد مي كند كه جهاني شدن مي تواند خيلي از مشكلات جهان سوم را حل كند پس نبايد نگران آن بود.)) (21)استدلال اكثر صاحب نظران خوش بين به جهاني شدن براي حقوق بشر اين است كه با نزديكي واتحاد ملت هاي شمال وجنوب فاصله عقب ماندگي ملل جنوب كمتر شده شرايط بهتر وتوسعه آنها را به دنبال مي آورد ومثال مي زنند همان گونه كه اتحاد دو آلمان ، دو كره ودو چين باعث شد قسمت عقب مانده از توان مالي تكنيكي قسمت پيشرفته كمك بگيرد وعقب ماندگي هارا از بين ببرد، جهاني شدن نيز چنين نقشي را بازي خواهد كرد . درواقع جهاني شدن فرصتي را براي مديران جهان سوم پديد مي آورد تابسياري از مشكلات ريشه اي خود( اقتصادي- اجتماعيسياسي..) را حل نمايند آمار موجود تجارت جهاني نيز مويد اين ادعاست . بدين صورت كه درجريان فعلي جهاني شدن تمام ملبت هاي جهان ، سهم مبادلات تجاري آنها افزايش يافته از جمله سهم ملت هاي جهان سوم از 33 درصد دردهه 80 به 43درصد درسال 1996 ارتقا يافته واين رقم درسال 2000 به 50 درصد رسيده است (22)
بنابراين درجريان جهاني شدن تمام ملت هاي شمال وجنوب سهم بيشتر ي از درآمد جهاني كسب مي نمايند وحقوق بشر فعلي دركل بهبود مي يابد . داريوش شايگان مي گويد: (( فرهنگ جهاني يعني آگاهي جهاني بدين معني كه تمام ملل از رسانه هاي مشابه ويكسان آموزش شبيه كسب مي نمايند كه اين مسئله به معني سلطه تك فرهنگي نبوده بلكه شكست تك فرهنگي مي باشد )) ( حاصل اين روند برابري حق آموزش وتعليم وتربيت براي ملل شمال وجنوب است ) درجهان گرايي سياسي نيز ملت ها درصددند يك جامعه مدني جهاني شكل داده تا مشكلات آنها مانند امنيت جهاني حقوق بشر، دموكراسي، تروريسم بين الملل، آلودگي محيط زيست را حل نمايند بنابراين مي توان گفت درچنين فضايي برابري حقوق سياسي، مدني وشهروندي حاصل مي شود. از بعد ديگر درجهاني شدن ملل جنوب امكانات برابر جهت نشر خرده فرهنگي براي حفظ خود پيدا مي كنند، يعني حق برابر آزادي بيان وعقيده را به همراه مي آورد (23) به عبارت ديگر، جهاني شدن كثرت را دردرون وحدت ( برابري ملت ها) پديد مي آورد كه با عث مي شود بگوييم : (( جهاني بينديش ومحلي عمل كن .))1 بدين ترتيب مي توان گفت درروند جهاني شدن ، حقوق بشر ضعيف فعلي دول جنوب مانند حق آموزش ، بهداشت، تغذيه، اشتغال،بيمه، حقوق زن، حقوق كودكان دركل به دنبال اين تحول بهبود يافته ونيز وضع اقتصادي اجتماعي سياسي آنها ارتفاء خواهد يافت وهمچنين دول شمال به دليل مبادلات بيشتر حقوق بشر مطلوب فعلي آنها نيز مطلوب تر خواهد شد(24به خصوص دراكثر كشورهاي جنوب كه ساختار قدرت وروابط آن بيشتر شكل مردسالاري دارد وحداقل حقوق اقتصادي- سياسي – اجتماعي براي زنان مطرح است ، جهاني شدن اين نا برابري را برهم زده ساختارهاي ملي – محلي قدرت را تغيير داده وحقوق تعريف شده مرد سالارانه را متحول كرده وحقوق بشر برابرزن ومرد را به دنبال مي آورد(25)ٍٍٍٍٍٍٍٍٍ 
آثار منفي جهاني شدن بر حقوق بشر 
مخالفان جهاني شدن اين مسئله رابك پديده مي نامند، نه يك روند. بدين ترتيب كه گوينداز دهه 70 ميلادي شركت هاي چند مليتي آمريكايي واروپايي وارد صحنه جهاني شده ، روزبه روز قدرت اقتصادي آنها افزايش يافت وبر اقتصاد حهاني سلطه يافتند . با فروپاشي اتحاد شوروي سابق وخلاء قدرت اين شركت ها با حمايت هاي دولت هاي باني خصوصا دولت هاي آمريكا با شعار جهاني شدن درصدد سلطه كامل بر جهان خصوصا جنوب هستند. درواقع اين پديده گام سوم وتكميل كننده همان استعمار قديم وجديد مي باشد كه با ظاهري منطقي وزيبا تبليغ مي شود كه چنين پديده اي به سلطه مجدد وعميق تر دول شمال بر دول جنوب منجر شده ودرنهايت همين حداقل حقوق بشر موجود دردولت هاي جنوب را به نابودي مي كشد حتي دردول شمال نيز به دليل روند سلطه مالي- اقتصادي اين شركت ها فاصله فقير وغني درآنجا نيز بيشتر شده، فاصله طبقاتي جوامع شمال وفاصله طبقاتي داخل دول جنوب به طور همزمان بيشتر شده وحقوق اوليه پذيرفته شده بشر به طور كلي لطمه خواهد ديد 
صاحب نظران مخالف جهاني شدن با نگرش منفي معتقدند اين روند منجر به جابه جايي بيشتر ثروت دولت هاي جنوب به شمال مي گردد كه تبعيضات اقتصادي، اجتماعي، بي ثباتي وضعف بيشتر حقوق بشر دول جنوب را به همراه آورده وروند استعمار قديم وجديد را تكميل مي نمايد منير شفيق صاحت نظر عرب درالشرق الاوسط مي گويد: (( جهاني شدن جنوب را به نابودي فرهنگي – هويتي مي كشاند وسرمايه وثروت آنها را به شمال مي فرستد.)) (26) محمد شعبان ديگر نويسنده عرب مي گويد: (( جهاني شدن به استيلاي اقويا وانقياد ضعفا منجر مي شود وبه تحميل الگوي ليبراليسم درابعاد اقتصادي ( مبادله آزاد تجاري) سياسي ( پلوراليسم ) اجتماعي ( آزادي ارتباطات) فرهنگي ( فرهنگ واحد جهاني ) منجر مي گردد كه 2 درصد درآمد جهاني به 80 درصد جمعيت جهان ( دول جنوب ) اختصاص مي يابد كه دراصل دول جنوب متضرر مي گردند.)) (27) والرشتاين مي گويد : (( جهاني شدن يعني موفقيت سرمايه داري وجهاني شدن فرهنگ يعني سيطره فرهنگي غرب بر ديگر فرهنگ ها است (28)جهاني شدن باعث تشديد دوگانگي اقتصاد دولت هاي جنوب درشهرهاي كوچك وبزرگ آنها خواهد شد كه منجر به تشديد طبقه فقير وغني آنها نيز مي گردد.)).
بنابراين به آثار منفي جهاني شدن بر حقوق بشر بدينن ترتيب مي توان اشاره كرد 
1.جهاني شدن فقير را فقير تر وغني را غني تر مي كند( خصوصا دردول جنوب)
2.
به دنبال بحران دولت ملي وعدم سلطه دول شمال وجنوب بر منافع اقتصادي، اجتماعي ملت هاي خود شركت هاي چند مليتي وسازمان هاي جهاني جايگزين بيشتر، منافع صاحبان مالي اين موسسات را تامين مي نمايند.3.ملت هاي مختلف خصوصا درجنوب با بحرانهاي مالي جهاني بيشتري كه نتيجه وحدت بازارهاي مالي بورس جهاني است روبه رو خواهند شد، مانند بحران مكزيك درسال 1994 يا بحران مالي جنوب شرق آسيا درسال 1997 كه دراين ميان دولتهاي جنوب بيشتر ضرركردند .4. پيامدهاي اجتماعي اقتصادي ناشي ار اصلاحات ساختار اقتصادي مورد نظر بانك جهاني وصندوق بين المللي پول تشديد بيكاري ، گسترش فقر، كاهش دستمزد خواهد بود كه ملل جنوب بيشتر متاثر خواهندشد. 5. تسلط فرهنگ غرب وحذف خرده فرهنگ ها باعث لطمه خوردن به حق آزادي عقيده ، بيان ومدهب خواهد شد.6. جهاني شدن سلطه عميق تر شمال بر منابع ودرآمدهاي جنوب را به دنبال خواهد آورد.7. جابه جايي ثروت ونيروي كار از جنوب به شمال وجابه جايي اطلاعات وفرهنگ از شمال به جنوب،تبعيض ونابرابري حقوق بشري از ابعاد ثروت ، فرهنگ وتوسعه را به دنبال مي آورد.8. شروط حمايتي گمركي – تكنيكي كه براي دول جنوب جهت كاهش آثار منفي جهاني شدن مطرح گرديده نيز دركوتاه مدت كاري سخت وغير عملي است كه درنهايت به نابرابري حقوق اجتماعي، اقتصادي ومدني جنوب منجر خواهد شد(29)
بيشتر مخالفان جهاني شدن اثار منفي حقوق بشر ناشي از آن را دردولت هاي جنوب گوشزد مي نمايند، گرچه عمدتا معتقدند حتي دردول شمال نيز با افزايش فاصله طبقاتي ناشي از درآمد وكار، حقوق بشر لطمه خواهد ديد.آنها تاييد مي نمايند گرچه تحليل هاي مختلف آثار مثبت ومنفي جهاني شدن را روي حقوق بشرمطرح كرده اند ولي واقع امر غلبه آثار منفي آن درملل جنوب مي باشد زيرا با جهاني شدن صنعت وكشاورزي ملل جنوب بيش از پيش به دست كمپاني هاي بين المللي خواهد افتاد كه به دليل صرفه اقتصادي بيشتر به سوي استخدام دختران جوان وزنان مجرد رو آورده وآنهارا بيشتر به كار مي گيرند چون زبنان كمتر از مردان هزينه دستمزد دارند وزنان مجرد به مراتب با دستمزد كمتري راضي مي شوند از سوي ديگر به دليل رشد تكنيك وماشين از اهميت نيروي كار هرچه بيشتر كاسته شده وعمدتا به كارگران نيمه وقت نياز خواهد بودو بنابراين به طور كلي گرايش صنايع به زنان بدليل ارزانتر بودن دستمزد آنها خواهد بود وآنها بيشتر مشاغل را كسب مي نمايند. به عبارت ديگر. كمپاني هاي بين المللي دراين روند به جذب كارگران رسمي وغير رسمي زن در ملل جوب رو آورده كه آثار مثبت ومنفي حقوق بشري را به دنبال مي آورد.
به دنبال جهاني شدن، مسئله هضم شدن كارگران ( زن ) دركشورهاي مختلف دراقتصاد جهاني پديد مي آيد وبه دليل با اهميت شدن نقش زنان دراقتصاد جهاني آنها را با بااين خطر روبه رو مي كند كه داراي مشاغل ودرآمدهاي بي ثبات وغير قابل اطمينان شوند ودرنتيجه به سوي كارهاي حاشيه اي توليد سوق داده شده وزندگي شان با بي ثباتي وعدم اطمينان از تامين اقتصادي- اجتماعي روبرو شود. زيرا مسئله ازدواج به تاخير افتاده واقتصاد مرد سالاري نيز به هم مي خورد درجوامع جنوب كه مرد سالاري عمدتا در اقتصاد خانواده حاكم بوده به حاكميت زن سالاري اقتصادي تبديل شده وزنان نقش اصلي درآمد رادرخانواده ها را به عهده خواهند گرفت كه از اين لحاظ با عث ارتقاء سطح زن درفعاليت اجتماعي مي گردد ولي از آن جايي كه براي مردان حاشيه اي شدن دردرآمد اقتصادي قابل تحمل نيست ، آنها مجبور به مهاجرت بين المللي مي شوند تا بتوانندشغل وكار پيداغ نمايندكه به تدريج به ثبات خانواده لطمه وارد شده وآن را تضعيف مي نمايد. از بعد ديگر مشاغل غير صنعتي ( سنتي ) زنان نيز درجهان سوم از اهميت خواهد افتاد وآنها نيز بيكار مي شوند. بنابراين جهاني شدن هم آثار مثبت وهم منفي بر زنان ومردان جهان سوم به بار مي آورد(30)
اما بااين اوصاف آثار منفي بر آثار مثبت آن برتري دارد. به اين صورت كه با جهاني شدن موسسات اقتصادي غير دولتي توسط زنان شكل خواهد گرفت تا زنان بيشتري را به كارگيرند وسعي خواهندكرد روي دولت هاي جنوب سلطه وكنترل پيدا نمايند . آنها موسسات كوچك ديگر را درخود ادغام مي كنند ونقش قدرت مسلط را كسب مي نمايند. بدين ترتيب نقش سنتي زنان دراين جوامع تغيير نموده وبه دليل نقش كار زن دراين جريا ن كه وصف آن گذشت، زنان از يك ناامني وبي ثباتي اقتصادي احساس خطر دائم مي كنند . بدين ترتيب با جهاني شدن احتمال فقير شدن خانواده ها بيشتر مي شود واين زنان هستند كه بايدبيشتر ايثار كرده وكار كنند تا كسب درآمد نموده وهزينه هاي خانواده را تحمل نمايند.
عكس العمل هاي دول جنوب نسبت به جهاني شدن كه غربي شدن ومدرن شدن را به دنبال مي آورد مختلف است زنان ومردان شروع به بحث وجدال درمورد ارزش هاي جديد مي نمايند، زيرا اين روند دگرگوني هاي اخلاقي- ارزشي را پديد مي آورد. مثلا قداست ازدوج كم مي شود ، مادربودن كم اهميت مي گردد،ارزش خانواده كم رنگ مي گردد وبي اهميت شدن اررزش هاي سنتي را پديد مي آورد . عكس العمل ها به چنين تغييراتي مختلف است ، دربعضي جوامع جنوب فشارهاي زيادي روي دولت ملي براي مقابله با اين روند وارد مي شود دربعضي جوامع ديگر ، فشار براي تغيير نقش زن درمحيط اجتماع وارد مي شود. دربعضي جوامع نيز به بنياد گرايي رو آورده مي شود تا با مدرنيته وغربي شدن سريع ناشي از جهاني شدن مقابله شود .روابط جنس ها درجوامع جنوب نيز تغيير مي كندو جهاني شدن نقش زنان درجامعه وسياست را بيشتر مي كندهمان گونه كه كنفرانس زن سازمان ملل متحد درسال 1995 آن را مطرح كرد ولي عكس العمل هاي مختلفي را درجوامع جنوب پديد آورد. درچنين روندي نقش خانه داري، مادربودن، همسر بودن وداشتن فرزند براي زنان به يك ارزش منفي تبديل خواهد شد كه به كانون خانواده وثبات آن لطمات زيادي وارد كرده وبا عكس العمل هاي آرام وخشن درچنين جوامعي روبه رو خواهد شد(31)
بدين ترتيب مي توان آثار منفي شدن را بر حقوق بشر دردولت هاي جنوب چنين برشمرد1. آثار منفي بر حقوق كودكان ، باآزاد شدن روابط زن ومرد وكاهش ازدواج وكاهش قداست تشكيل خانواده ، منجر به پيدايش فرزندان نامشروع وكودكان بي سر پرست شده وبه تبع دراين جوامع كودكان سربار و متخدل به وجود خواهد آمد.2. آثار منفي حقوق بشر بر روي زنان ناشي از برهم خوردن ارزش ها كه ناشي از آزادتر شدن روابط زن ومرد خواهد بود منجر به تاخير ازدواج ، مجرد زندگي كردن زن ، بي اهميت شدن ازدواج، افزايش طلاق وابزاري شدن زن خواهد شد.3. آثار منفي حقوق بشر روي خانواده يعني بي اهميت شدن خانواده، سستي وبي ثباتي آن ، فاصله ميان اعضاء خانواده، كم شدن عاطفه اعضا وطلاق4آثار منفي برروي حقوق كار وكارگر مثل ازميان رفتن مشاغل سنتي، تشديدبيكاري، جابه جايي ومهاجرت كارگران مرد به كشورهاي شمال، گسترش مشاغل بي ثبات زنان دردول جنوب با حقوق ومزاياي حداقل، ضعف حقوق كار- دستمزد- تامين اجتماعي5آثار منفي بر حقوق اجتماعي- اقتصادي دول جنوب درنتيجه بروز تضاد ارزشي ، فروپاشي نهاد هاي سنتي ملي محلي 6. آثار منفي بر استقلال حقوق سياسي – مدني دول جنوب به دليل ضعف حاكميت ملي وسلطه شركت هاي چند مليتي ونهاد هاي بين المللي به جاي آن .. را ميتوان درنظر گرفت.
گفتگوي تمدن ها به عنوان يك راه حل عملي جهت كاهش آثار منفي جهاني شدن بر حقوق بشر 
آنچه مسلم است جهاني شدن چه به صورت يك روند( موافقان) چه به صورت يك پديده مخالفان) درحال شكل گيري است . اگر جهاني شدن آثار مثبت بر حقوق بشر داشته باشد، گفتگوي تمدن ها مي تواند اين آثار مثبت را به صورت برابر تر بين تمدن هاي شمال وجنوب تقسيم كند واگر آثار منفي بر حقوق بشر داشته باشد مي تواند آثار منفي آن را درشمال وجنوب كاهش داده يا حداقل براي تمدن هاي جنوب اين آثار منفي را كمتر كند. آنجه باعث نگراني هاي دولت هاي جنوب از جمله ما ايرانيان است آثار منفي جهاني شدن بر همين حداقل حقوق بشر موجود مني باشد كه ما كشورهاي جنوب بايد تلاش نماييم ، درجهاني شدن از حاكميت يك مركزيت مالي اقتصادي جهاني به دست سرمايه داران وشركت هاي چند مليتي دراين دهكده جهاني ممانعت به عمل آورده ويا دسته كم سلطه يابي آنها را به حداقل كاهش دهيم . مسئله اي كه درصورت تحقق آن بيشترين لطمه حقوق بشري را به ملت هاي جنوب مي زند وحداقل لطمه را به ملل شمال وارد خواهد كرد.
بنابراين با معيارهاي پذيرفته شده جهاني از قبيل دموكراسي ومردم سالاري، تامين حقوق بشر جهاني وجامعه مدني جهاني بايد تلاش گردد تا نقش محوري حركت وحاكميت به ملت ها ومردم جهان كه اكثريت آنها دردولت هناي جنوب مستقر هستند داده شود. به اينصورت كه با عنوان دموكراسي واقعي جهاني بايد ارزش هاي مردم سالاري واقعي مستقر گردد تا حد اكثر سود يعني استقلال، توسعه ورشد حداقل ضرريعني زير سلطه رفتن، عقب ماندگي وتبعيض شكال گيرد گفتگوي تمدن ها همچنين مي تواند جوهره واقعي حقوق بشر جهاني كه صلح وعدالت است را بين تمدن هاي شمال و جنوب به اجماع وقبول عمومي مطلوب تر از امروز برساند كه وقتي دراجزاء كوچكتر آن به اجرا درآيد مي تواند جنبه هاي مختلف حقوق بشر جهاني را گسترش دهد. اين تنها راهي است كه ملل مورد تهديد شمال وجنوب به طور اعم وملت هاي جنوب به طور اخص مي توانند انجام داده ونبض حركت وحاكميت را دردست خود گرفته واز بازي گيري شركت ها ونهادهاي مالي اقتصادي جهاني كه درصورت سلطه آنها همگي متضرر مي شوند( مثل دوران استعمار قديم وجديد) جلوگيري نمايند . به عبارت ديگر ، حد اكثر همه ملت ها وحداقل ملت هاي جنوب با همبستگي دراين مورد مي توانند حقوق برابري نسبت به شمال درمسئله جهاني شدن كسب نمايند. به سخن ديگر، گفتگوي تمدن ها مي تواند ملت ها را به صورت حكومت جهاني مردم سالار وارد عرصه جهاني شدن ومشكلات آنهارا راحت تر حل نمايد . بدين صورت كه اين جريان درحال شكل گيري را ازدست افراد ، شركت هنا، نهاد ها وموسسات مالي – تجاري كه منطق وانگيزه آنها صرفا كسب سود ومنفعت بيشتر است وكمتر به حقوق بشر توجه دارند خارج كند يا حداقل كنترل آنها را بر دهكده جهاني كاهش داده ونقش حاشيه اي به آنها اعطا نمايد(32)
اين مهم به بهترين نحو با گفتگوي تمدن ها قابل تحصيل خواهد بود. بدينن ترتيب با پي گيري اجراي اين طرح حداكثر مي توان با آگاه كردن وجدان هاي خفته بشريت درشمال وجنوب، آنها را براي توقف استعمار احتمالي جديدبه نام جهاني شدن ( توسط نهادها وشركت هاي مالي تجاري) آن ها آماده كرد و.حداقل با بسيج ملت هاي جنوب جهت كاهش عوارض احتمالي ناشي از آن را به حركت واداشت . بدين صورت كه به تمدن هاي جنوبي وشمالي آگاهي داده وگوشزد شود كه اگر آثار منفي احتمالي حقوق بشر درجهاني شدن به وجود آيد، همه بشريت بايد احتياط كرده، آن را خنثي ويا آثار آن را به حد اقل برسانند ، قبل از اينكه اين آثار زندگي آنها را ( خصوصا دردول جنوب ) بيشتر تخريب كند .
درگفتكوي تمدن ها از نمايندگان يك تمدن فقط نمي توانند دولت ها باشند درواقع بايدازهر طبقه ، قشر، گروه وفرد نمايندگاني به صورت مستقيم وغير مستقيم دراين امر وارد فعاليت شوند اين مذاكره مي تواند از يك طرف ميان تمدن هاي شمال وجنوب واز طرف ديگر ميان تمدن هاي جنوب ( مثل مصر- ايران – هند- چين ) پيگيري شده تا اتفاق نظر پديد آورده وآنها به صورت متحد با نمايندگان تمدنهاي شمال ( مثل ايتاليافرانسه – انگليس- آمريكا- روسيه ) مذاكره نمايند . به عنوان مثال، براي حقوق زن، كودك وخانواده نمايندگاني از ميان آنها با نمايندگان مشابه خود درديگر تمدن ها وبراي دفاع از حقوق كار وكارگر وتوليدنمايندگان همين اقشار وبراي دفاع از حقوق اقتصادي- تجاري نمايندگان شركت ها و موسسات تجاري وبراي حقوق سياسي- نمايندگان دولت ها وبراي دفاع از حقوق فرهنگي – مذهبي ، نمايندگان مذهبي دانشگاهي دراين روند وارد شوند.
شايد بتوان گفت كه دراين روند نمايندگان فرهنگي علمي صنعنتي وخصوصا مذهبي نقش برجسته تري را بر عهده بگيرند. بدين صورت كه همان گونه كه مذاهب واديان گاه براي تشديد درگيري ها نقش دارند، مي توانند درصلح جهاني وحقوق بشر نيز نقش كليدي بازي كنند بدين صورت كه دراين گفتگو اديان به سياست وفرهنگ كمك نمايند تاتعريف متفق عليه اي براي حقوق بشر جهاني ارائه شود وآموزش دهند كه چنين حقوق بشري درعمل چگونه بايد محترم شمرده واجرا شود. اديان به طور اعم واديان الهي به طور اخص مي توانند سه گام كليدي دراين زمينه بردارند1- تحمل ميان مومنين ومعتقدين اديان مختلف ايحاد نمايند.2- گام عملي مذاكره وگفتگو را ميان پيروان خودايجاد نمايند.3- ارزش هاي مشترك اديان را تقويت نمايند . ارتباط اديان وحقوق بشر نيز دراين زمينه پياده شدني خواهد بود، بدين ترتيب كه اعتقادبه حقوق بشر كه همه مثبت به آن اتفاق دارند واجراي آن مي تواند همزيستي مسالمت آميز ميان اديان را سبب شود.(33)
نتيجه گيري 
با طرح تعاريف جهاني شدن به يك تعريف مشترك يعني اينكه دربستر گسترش ارتباطات واطلاعات،آزادي جابه جايي ثروت ، كالا، نيروي كار واطلاعات رخ خواهد داد دست يافتيم وبيان كرديم كه اين مسئله به ايجاد يك جامعه جهاني واحد منجر خواهد شد. همچنين تاريخچه جهاني شدن را درانديشه هاي فلاسفه ، اديان، سياستمداران وايدئولوژي ها كنكاش نموديم ومطرح كرديم كه كدام نهاد هاي بين المللي رسمي، غير رسمي( جامعه ملل، سازمان ملل، شوراي روابط خارجي آمريكا، گروه بيلدلبرگ وكميسيون سه جانبه ) دراين مسئله نقش اصلي ايفا نموده اند.
مباني اصلي حقوق بشر پذيرفته شده فعلي را توسط اكثر دول عضو سازمان ملل اشاره نموده ( مثل حقوق فردي، اجتماعي ، اقتصادي، سياسي وآزادي مذهبي) وآثار مثبت ناشي از جهاني شدن را بر حقوق بشر از جانب طرفداران جهاني شدن عنوان كرده وگفتيم كه آنها اين مسئله را بك روند 400 ساله مي دانند كه نتيجه آن برابري ورشد بيشتر حقوق بشر درشمال وجنوب خواهد شد . درحالي كه درمقابل آنها مخالفان جهاني شدن آثار منفي ناشي از جهاني شدن بر حقوق بشر را مطرح نمودند .مطرح شد كه آنها معتقدند جهاني شدن ادامه روند سلطه استعماري بوده وپديده شركت هنا ونهاد هاي مالي تجاري جهان سرمايه داري است كه به تقويت روند سلطه استعمار قديم وجديد منجر شده ودركل اين پديده به نقض حقوق بشر جهاني با ايجاد فاصله طبقاتي دردول شمال وجنوب) منجر گرديده وبه طور اخض به حقوق بشر دول جنوب لطمه مي زند .
طرح گفتگوي تمدن ها با وساطت نمايندگان مختلف تمدني يعني نمايندگان افراد، گروه ها ، موسسات ودولت ها ( مانند نمايندگان ونخبگان حقوقي، سياسي، علمي مذهبي وفرهنگي) مي تواند دراين جريان نقش كليدي بازي كرده ، آثار مثبت حقوق بشر ناشي از آن را بين شمال وجنوب برابر نمايد ويا آثار منفي احتمالي جهاني شدن بر حقوق بشر را به طور كلي كاهش داده وبه طور خاص از حقوق بر دول جنوب حمايت نمايد. بدين صورت كه با وارد كردن ملت ها درمركز اين روند يا پديده به مقابله با حاكميت وسلطه يابي شركت ها وسازمانهاي مالي اقتصادي درمركز اين دهكده جهاني پرداخته وآثار منفي حقوق بشري آن را به حداقل تقليل دهيم

به نقل از:

http://www.hoghooghdanan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=191:1388-03-26-15-32-19&catid=42:human-law&Itemid=62