دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران درورامین ـ منطقه 4

ضوابط عضویت در کتابخانه

توسط:IHRC4 شنبه 29 مهر 1391

ضوابط عضویت کتابخانه کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

اشاره:

نظر به اینکه علیرغم محدودیتهای متنوع منابع و امکانات کمیسیون، با تلاشهای بسیار و جذب همیاری های مختلف از بدو شروع فعالیت عملی این نهاد در کشور در سال 74 تا کنون  تهیه کتب و اسناد علمی مربوط به حقوق بشر یکی از دغدغه های مهم سازمان بوده به نحوی که در حال حاضر پس از 15 سال فعالیت کمیسیون، کتابخانه و مرکز اسناد آن در دفتر مرکزی یکی از غنی ترین کتابخانه های تخصصی کشور در زمینه حقوق بشر و شاید مهمترین آنها باشد و نظر به اینکه طی سالهای گذشته در جهت حفاظت و حراست از منابع کتابخانه، امانت دهی بیرون از کمیسیون وجود نداشته و در اثر این محدودیت، کثیری از مراجعین امکان بهره برداری موثر از منابع را نداشتند، پیرو فراهم سازی دسترسی به اطلاعات کتابداری کلیه منابع کتابخانه دفتر مرکزی از طریق اینترنت در اواخر سال 85، در گام بعدی به موجب شرایط حاضر از سال 1386ترتیباتی اتخاذ شد که پژوهشگران و علاقمندان به استفاده از منابع کتابخانه کمیسیون اعم از دفتر مرکزی یا دفاتر استانی بتوانند از امکان امانت گیری کتب واسناد کتابخانه و مطالعه در خارج از سازمان نیز بهره مند شوند. بدینوسیله ضمن اطلاع رسانی ضوابط خدمات دهی کتابخانه کمیسیون برای مراجعین محترم در منطقه تابعه دفتر کمیسیون در ورامین، امید است با امانتداری و دقت و همکاری عزیزانی که به عضویت کتابخانه کمیسیون در می آیند، دغدغه حراست و حفاظت از منابع کتابخانه از یک سو و فراهم سازی امکان استفاده گسترده از منابع موجود از سوی دیگر، به صورت توامان تامین شود.

 

 

الف) عضویت و خدمات مربوطه

1- هر فرد علاقمند به مطالعات حقوق بشر، می تواند با ارائه مدارک زیر به عضویت کتابخانه کمیسیون نائل آید:

          الف) معرفینامه تحصیلی یا پژوهشی از مرکز تابعه خود برای طلاب و دانشجویان و پژوهشگران.

          ب) معرفینامه از محل اشتغال برای کارمندان بخش دولتی یا غیر دولتی

          ج) دو قطعه عکس و یک عدد فتوکپی شناسنامه یا تصویر کارت ملی

د) تودیع سند اعتباری لازم به عنوان تضمین حفاظت و امانتداری مقتضی در قبال کتب و منابع به امانت گرفته از کتابخانه و امضاء رسید کتبی و امانتنامه مربوطه

تبصره: اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز دینی وحوزوی که همکاری با کمیسیون دارند و همچنین همکاران واحد های مختلف کمیسیون که در امور اداری سازمان پرونده داشته و سند اعتباری لازم را تودیع نموده اند با معرفی امور اداری دفتر مرکزی کمیسیون یا تائید دفتر استانی این نهاد در سمنان، از شمول موارد فوق مستثنی می باشند.

 2- دوره امانت دهی کتب و منابع برای کلیه اعضاء کتابخانه 10 روز می باشد که حداکثر برای دو دوره 10 روز دیگر قابل تمدید است.

3- تعداد امانت دهی کتب و دیگر منابع کتابخانه به اعضاء در هر دوره ارائه خدمات، تابع تقسیم بندی زیر می باشد:

گروه اول) برای اساتید حوزه و دانشگاه و اعضای هیئت علمی مراکز علمی و دارندگان مدرک دکترا یا معادل آن حداکثر 3 کتاب لاتین و 5 کتاب فارسی

گروه دوم) برای دانشجویان و پژوهشگران و یا دارندگان مدرک لیسانس به بالا حداکثر 2 کتاب لاتین و 3 کتاب فارسی

گروه سوم) برای افراد حداکثر دارای مدرک فوق دیپلم، یک کتاب لاتین و دو کتاب فارسی

4- میزان سند اعتباری وثیقه تضمین حفاظت و امانتداری مقتضی کتب و منابع به امانت گرفته برای گروههای اول و دوم در صورتی که از ابتدا مشخص کنند که کتب لاتین امانت می گیرند 800 هزار تومان و اگر صرفا منابع فارسی امانت می گیرند 150 هزار تومان ولی برای افراد گروه سوم در صورت استفاده از منابع لاتین 400 هزار تومان و در غیر این صورت 150 هزار تومان می باشد.

5- کتبی که متقاضیان استانی از جمله در سمنان سفارش امانت گیری آن را از کتابخانه دفتر مرکزی کمیسیون می دهند توسط دفتر ذیربط استانی کمیسیون از تهران امانت گرفته می شود ودر اختیار عضو استانی کتابخانه برابر ضوابط حاضر قرار می گیرد وپس از عودت مجددا به مرکز بازگشت داده می شود. تصویربرداری از کتب و منابع کتابخانه کمیسیون را اعضاء می توانند به مسئول کتابخانه  دفتر مرکزی یا همکاران این نهاد در دفتر استانی سفارش دهند که بدین ترتیب با اخذ هزینه تکثیر در اسرع وقت سفارش انجام و متن تحویل میشود.

6- حق عضویت سالیانه هر یک از اعضاء 2 هزار تومان می باشد که بدو عضویت یا تمدید سالیانه عضویت اخذ می شود.

تبصره: همکاران کمیسیون با تایید امور اداری از شمول حق عضویت مستثنی می باشند.

7- منابع مرجع و رساله های دانشگاهی، بیرون از کتابخانه امانت داده نمی شود و صرفا در محل کتابخانه قابل استفاده است.

8- اعضای کتابخانه در حدود مقدورات کتابخانه مرکزی یا هر یک از دفاتر استانی از خدمات اینترنت بهره مند می شوند و صرفا برای موارد پرینت متون، هزینه مربوطه اخذ می گردد.

9- مواد سمعی و بصری کتابخانه صرفا درمحل کتابخانه مرکزی یا دفاتر استانی این نهاد  قابل بهره برداری است.

10- مجلات لاتین ادواری موجود در دفتر مرکزی یا احیانا در هر یک از دفاتر استانی به دلیل تک نسخه بودن و وجود متقاضیان متعدد صرفا در محل همان کتابخانه قابل استفاده می باشد.

 

ب) تعلیق، انقضاء عضویت و جبران خسارت

11- در صورت تاخیر در عودت منابع به امانت گرفته از کتابخانه، به ازای هر روز تاخیر هر کتاب 200 تومان جریمه اخذ می شود.جریمه های حاصله صرف تهیه کتاب جدید برای کتابخانه خواهد شد.

12- در صورتی که به میزان سه دوره امانت دهی کتابخانه (یکماه) به صورت مستمر تاخیر در تحویل منابع به امانت گرفته به وقوع پیوندد، سوای اخذ جریمه بند یازدهم، عضویت فرد برای مدت دوماه معلق می شود و هیچ گونه امانت دهی خارج از کتابخانه انجام نخواهد شد.

13- در صورتی که به میزان دو دوره امانت دهی کتابخانه (سه ماه) به صورت مستمر تاخیر در تحویل منابع به امانت گرفته به وقوع پیوندد، سوای اخذ جریمه مربوطه، عضویت فرد تا پایان دوره یکساله عضویت منقضی خواهد شد و سند اعتباری فرد که بدو عضویت تحویل داده است عودت می گردد.

14- در صورت مفقود نمودن و یا وارد کردن آسیب به منابع، عضو امانت گیرنده موظف است نسخه ای از منبع مزبور را تهیه و به کتابخانه تحویل دهد. اگر منبع مزبور قابل تهیه نبود برابر برآورد کتابخانه، مبلغ خسارت وارده از عضو مزبور اخذ می گردد و در صورت عدم پرداخت خسارت از سند اعتباری شخص برداشت خواهد شد.

                                   

    کتابخانه و مرکز اسناد کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران