دوشنبه 24 مهر 1391

نحوه مشارکت در فعالیتهای افتخاری و یا همیاری به کمیسیون

پیشبرد حقوق انسانی در هر جامعه ای مشاركت همه شهروندان را می طلبد، فلذا انتظار یاری رسانی از همه مخاطبین محترم امری بدیهی است. معمولا افرادی که مایلند به صورت افتخاری و مستمر در تلاشهای نوعدوستانه کمیسیون مشارکت کنند بروشور مربوطه را مطالعه وسپس فرم تقاضای عضویت افتخاری را تکمیل می کنند وپس از عضویت نیز به صورت مستمر در فعالیتها حضور دارند وهر ماهه نیز حق عضویتی را پرداخت می کنند تا مجموع حق عضویتها نیز در فعالیتهای عام المنفعه سازمان هزینه شود.سوای اعضای افتخاری یاد شده ، ممکن است شهروندانی فقط مایل باشند موردی کمک هایی را به فعالیتهای عام المنفعه کمیسیون بنمایند .این افراد در کمیسیون به عنوان همیار شناخته می شوند. از داوطلبان همیاری نیز درخواست می شود فرم مربوطه را مطالعه وتکمیل  وارسال نمایند تا زمینه فوری جلب همیاری آنها فراهم شود و وبدین ترتیب پیشبرد حقوق انسانها با مشارکت وسیع مردمی انجام پذیرد.

 

برای ملاحظه بروشور تقاصای عضویت افتخاری کمیسیون وتکمیل فرم انتهائی آن یا ملاحظه فرم اعلام همیاری لطفا فابل های زیر را کلیک کنید.

 

 

بروشور  مشتمل بر فرم تقاضای عضویت افتخاری کمیسیون                        فرم اعلام آمادگی همیاری