زنان و حقوق بشر

تدوین پیش نویس سند نهایی اجلاس پنجاه و ششم کمیسیون مقام با موضوع توانمند سازی زنان روستایی وئنقش آن ها در کاهش فقر و گرسنگی، توسعه و چالش های موجود

Commission on the Status of Women
56th session
27 February to 9 March 2012


The empowerment of rural women and their role in poverty and hunger eradication, development and current challenges

Draft agreed conclusions

1.    The Commission on the Status of Women reaffirms the Beijing Declaration and Platform for Action, the outcome documents of the twenty-third special session of the General Assembly, and the declarations adopted by the Commission on the occasion of the tenth and fifteenth anniversaries of the Fourth World Conference on Women. (CSW55 agreed conclusions, para. 1)

2.    The Commission reiterates that the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and its Optional Protocol, as well as relevant conventions of the International Labour Organization, provide a legal framework for the promotion of gender equality in rural development and agriculture. The Commission notes the importance of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples for the empowerment of rural women. (based on CSW55 agreed conclusions, para. 2)

3.    The Commission recognizes rural women as leaders, decision makers, producers, workers, entrepreneurs and service providers who contribute to local and national economies, rural development, agriculture and household livelihoods. Their contributions which are often not fully acknowledged are a pre-requisite for economic growth and development. It notes the potential of empowering rural women for poverty and hunger eradication, sustainable development, and accelerated progress towards achieving internationally agreed development goals including the Millennium Development Goals by 2015. The Commission acknowledges the heterogeneity of rural women and the need to address discrimination and inequalities they face on the basis of a range of factors.

4.    The Commission expresses deep concern that the ongoing adverse impacts of the world financial and economic crisis, the volatile food and energy prices and food insecurity (based on A/RES/66/125, World Summit for Social Development, OP 58), the lack of investment in rural development and agriculture and demographic changes have exacerbated the disadvantages and inequalities women and men, girls and boys face in rural areas.

5.    The Commission reiterates that the multiple and complex causes of the global food crisis in developing countries, especially for net food importers, and its consequences for food security and nutrition require a comprehensive and coordinated response by national Governments and the international community. (based on A/RES/66/220, pp; on agriculture, development and food security)

6.    The Commission recognizes that smallholder farmers, including women and indigenous peoples, may not have the equitable access to tools, markets and land tenure rights that is needed for them to reach their productive potential. (A/RES/66/220, pp; on agriculture, development and food security)

7.    The Commission stresses the need to ensure the full participation of rural women in shaping the response to these crises, including in the development, implementation and monitoring of macroeconomic policies, national development plans and poverty reduction strategies. The Commission underlines that ensuring rural women’s full access to on and off farm employment opportunities and to productive resources, assets and services will greatly enhance their contribution to economic growth, food security and sustainable development. It also highlights the importance of reducing rural women’s unpaid work burden to increase their productivity and their potential to engage in remunerative activities.

8.    The Commission urges Governments, the relevant entities of the United Nations system, international and regional organizations, rural organizations, women’s organizations, farmers’ and producers’ organizations, cooperatives and the private sector, to take the following actions:

A.    Strengthening gender-responsive policy environments

a)    Integrate a gender perspective into rural governance processes such as policymaking, public administration, and service delivery; integrate a gender perspective into all rural development and agricultural policies and programmes  and prioritize rural development and agriculture in national development plans to achieve equal access for women to productive resources, essential services, employment opportunities, and labour-saving technologies; (based on E/CN.6/2012/4, para. 69 (a); resolution on Agricultural technology for development (A/RES/66/195), para. 6; resolution on Agriculture development and food security (A/RES/66/220), para. 3 and 25)
b)    Review, revise, amend or abolish laws and policies that discriminate against rural women and girls, including those related to land and natural resources, family and marriage, inheritance, legal capacity, housing and property rights; (based on E/CN.6/2012/3, para. 72 (e);  E/CN.6/2012/4, para. 69 (b))
c)    Incorporate a gender perspective in legislation, policies and programmes on rural to urban migration and on international migration, with a view to promoting and protecting the rights of migrants as well as mitigating negative impacts on women and girls (based on A/RES/66/128 - OP 5/violence against women migrant workers; E/CN.6/2012/3, paras 47-50)
d)    Ensure that perspectives of rural women are taken into account and that they participate in the design, implementation, follow up and evaluation of policies and activities related to emergencies, including natural disasters, humanitarian assistance, peacebuilding and post conflict reconstruction (based on resolution on improvement of situation of women in rural areas (A/RES/66/129), para. 2 (d))
e)    Ensure that strong gender equality units are placed at senior levels in line ministries, such as agriculture, and in local governments, and that these units are supported by adequate financial and human resources and capacity and authority to ensure that laws, policies, planning and budgeting processes, programmes and service delivery are gender-sensitive and respond to the priorities and needs of rural women and men; (based on E/CN.6/2012/4, paras. 69 (c) and (e))
f)    Ensure that government officials, the judiciary, and service providers have the capacity to use available tools including gender-responsive budgeting for the development, implementation, monitoring and evaluation of gender-responsive rural policies, laws, programmes and service delivery; (based on E/CN.6/2012/4, para. 69 (d))
g)    Develop outreach programmes to ensure that rural women and men are aware of their rights and of the roles and responsibilities of national and local governments in protecting these rights, so that they can hold duty bearers to account; (based on E/CN.6/2012/4, para. 69 (f))
h)    Strengthen rural women’s voice and representation in local decision-making bodies to enable them to hold public and private sector service providers accountable for the accessibility, quality and affordability of services provided to women and men in rural areas; (based on E/CN.6/2012/4, para. 69 (j))
i)    Develop regulatory frameworks and incentives for private sector engagement, and build innovative partnerships, including public-private partnerships, for value chain development and rural women’s access to national and international markets (based on E/CN.6/2012/3, para. 72 (j));
j)    Strengthen the capacity of national statistical offices to systematically collect, analyze and disseminate comparable data disaggregated by sex, age and rural/urban areas, including those collected in household and labour force surveys, agricultural censuses, and population censuses, and develop gender-sensitive indicators, to serve as basis for gender-responsive policy design, implementation, monitoring and evaluation in rural areas, including those on the unpaid business, agricultural, fishing and forestry work and the unpaid care work undertaken by rural women; (based on E/CN.6/2012/3, para. 72 (m); E/CN.6/2012/4, para. 69 (r))

B.    Leveraging investment for rural development to improve food security and reduce poverty

k)    Ensure that rural women can equally and fully benefit from current and future financing to support rural development, agriculture and climate change mitigation and adaptation with the goal to improve food security and reduce poverty in rural areas in response to the adverse impact of the world financial and economic crisis; (based on E/CN.6/2012/3, para. 72 (a), CSW resolution 55/1, para 6.)
l)    Support women smallholder farmers, including those in subsistence farming, by facilitating their access to agricultural inputs and extension services, infrastructure including storage facilities, transportation, information and technologies (based on E/CN.6/2012/3, para. 72 (h))
m)    Expand opportunities for women smallholder farmers to diversify their production and increase their productivity by engaging in commercial farming and entrepreneurship, and accessing lucrative high-value product markets; (based on E/CN.6/2012/3, para. 72 (b))
n)    Invest in community-based water and renewable energy technologies in rural and remote areas, and invest in rural women’s initiatives that promote sustainable agriculture and biodiversity; (based on E/CN.6/2012/3, para. 72 (o)), CSW agreed conclusions 2009, para 15(ee)
o)    Support and invest in joint United Nations programmes, including in partnership with private sector and financial institutions, that aim to empower rural women;

C.    Expanding access to resources, assets, employment and services

p)    Ensure that rural women are accorded full and equal rights to own and lease land and other property through: designing and revising relevant laws including those on women’s equal right to inheritance; strengthening implementation of laws and policies; and registration processes for land tenure that are local, affordable, rapid, transparent and accessible to all; (based on E/CN.6/2012/3, paras. 28 and 72 (f); resolution on improvement of situation of women in rural areas (A/RES/66/129), para. 2 (v))
q)    Increase rural women’s access to financial services, design financial products targeted at rural women, and provide access to financial literacy training; (based on E/CN.6/2012/3, para. 72 (g))
r)    Provide women migrant workers with targeted financial and non-financial advice on how to invest their remittances in the local rural economy; (based on E/CN.6/2012/3, para. 50)
s)    Expand opportunities for decent wage employment, both on- and off-farm, for landless and land-poor women and men, such as employment guarantee and public works programmes; (based on E/CN.6/2012/3, paras. 44 and 72 (c))
t)    Encourage and facilitate the establishment and development of cooperatives, including measures aimed at enabling women to fully participate  in them; (based on A/RES/66/123, OP 7(b); cooperatives in social development; E/CN.6/2012/4, para. 69 (p))
u)    Facilitate the effective functioning of markets and support women’s access to markets through sound infrastructure, adequate awareness and enforcement of regulation, and access to and transparency of information, including up-to-date market pricing information; (based on E/CN.6/2012/3, para. 72 (i))
v)    Adopt the social protection floor approach with a gender perspective to provide basic social protection for all and take measures to ensure long-term financial support for basic social protection services in rural areas; (based on E/CN.6/2012/3, para. 72 (d); E/CN.6/2012/4, para. 69 (i)
w)    Provide all rural women and men with free-of-charge access to personal identification documents so that they are recognized as full citizens with equal access to productive assets and services; (based on E/CN.6/2012/4, para. 69 (g))
x)    Increase the number of women extension agents and provide training on gender equality issues to both male and female extension agents; and foster the utilization of local know-how and agricultural technologies; (based on E/CN.6/2012/4, para. 69 (k) and resolution on Agricultural technology for development (A/RES/66/195), para. 2)
y)    Reduce the burden of women’s and girls’ unpaid care work by providing improved infrastructure, labour-saving technologies and care services in rural areas; (based on E/CN.6/2012/3, para. 72 (l))
z)    Take concrete measures to enhance and provide access to the highest attainable standards of health for women in rural areas, preventive health, as well as quality, affordable and universally accessible primary health care and support services, including for sexual and reproductive health; and promote access to safe and clean drinking water and sanitation to improve the health of rural women; (based on A/RES/66/129, OP 2 (f) and (g); improvement of the situation of women in rural areas)
aa)    Support a gender-sensitive education system that considers the specific needs of rural women in order to eliminate gender stereotypes and discriminatory tendencies affecting them; (based on A/RES/66/129, OP 2 (w); improvement of the situation of women in rural areas)
bb)    Ensure that integrated services for victims of all forms of violence are available and accessible to rural women and girls (based on A/RES/65/187, para 16 (r))
cc)    Consider the adoption, where appropriate, of national legislation to protect the knowledge, innovations and practices of women in indigenous and local communities relating to traditional medicines, biodiversity and indigenous technologies; (based on A/RES/66/129, para 2 (s), improvement of the situation of women in rural areas)
dd)    Make full use of technological innovations to enhance rural women’s productivity and income, facilitate their access to information, means of communication and services, and promote the development of village-based knowledge centers, (based on E/CN.6/2012/3, para. 72 (k);

D.    Strengthening participation and leadership in decision-making

ee)    Ensure the participation of rural women and women leaders of rural organizations in key decision-making and budget allocation processes at all levels of government and within rural institutions, including the planning and implementation of rural and agricultural policies and programmes; organize women-only consultations, and provide family-friendly support, such as child care facilities; (based on E/CN.6/2012/4, paras. 69 (l) and (o))
ff)    Implement targeted actions to increase women’s participation and leadership in national and local governments, farmers’ organizations and cooperatives through adopting temporary special measures such as quotas and benchmarks, (based on E/CN.6/2012/4, para. 69 (m))
gg)    Increase the number of women in leadership positions in farmers’ and other rural organizations, through measures such as fair and transparent selection processes, and setting concrete targets and timelines; (based on E/CN.6/2012/4, para. 69 (n))
hh)    Support the efforts of women’s organizations, rural organizations, trade unions and other civil society organizations that promote rural women’s rights, especially the efforts of rural and women’s organizations in resource mobilization, advocacy and capacity development to strengthen their effective participation in the policy processes at the national and local levels. (based on A/RES/66/129, OP 2 (b); E/CN.6/2012/4, para. 69 (p))

9.    The Commission stresses the centrality of gender equality and women’s empowerment in sustainable development. It calls for the integration of gender perspectives and the participation of rural women in the preparations for, outcomes and follow up of the United Nations Conference on Sustainable Development, to be held in Brazil in 2012, as well as in the internationally agreed development goals including the MDGs and their successor frameworks (based on E/CN.6/2012/3, para. 72 (p); resolution on improvement of situation of women in rural areas A/RES/66/129, OP 9).  

 

یکشنبه 21 اسفند 1390

حیطه فعالیت

در این وبلاگ، اخبار مربوط به مقالات و کتب جدید در حوزه ی زنان، همایش ها، نشست های تخصصی، اسناد مرجع و بررسی تطبیقی مباحث حقوق زن در گستره ی جهانی و دیگر موارد مربوطه، منعکس خواهد شد. امید است عموم علاقه مندان به موضوع، در این مهم مشارکت و هم یاری نمایند.

بایگانی مطالب

بایگانی موضوعی

پیوندهای مرتبط